Mina sidor

Säkerheten på Bäckelund

Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, ett exempel på det är eldningsolja. Därmed finns det alltid en risk för olyckor som brand och explosion.

Borlänge kommun har i samarbete med Borlänge Energi, som är en av de aktörer som använder eldningsolja, tagit fram information om olycksriskerna som finns i Borlänge relaterat till våra transporter och vår verksamhet, hur du blir informerad ifall det sker en allvarlig olycka och vad du i så fall ska göra och hur du ska få mer information.

Samma information som finns på den här sidan finns också i informationsfoldern Säkerheten på Bäckelund Pdf, 2.1 MB.

Kontakta kommunens risk- och säkerhetssamordnare

Telefonnummer: 0243-74 000
E-postadress: kommun@borlange.se

Detta gör kommunen

Kommunen och Borlänge Energi har beredskap för att möta allvarliga samhällsstörningar. Det kan vara större störningar på el- och vattenförsörjning, översvämningar eller allvarliga kemikalieolyckor. Kommunen har en krisledningsplan för hur den ska agera och vilka åtgärder som ska genomföras.

Olika enheter inom kommunen engageras beroende på vad som har hänt. Till exempel hjälper experter inom miljökontoret, räddningstjänsten och Borlänge Energi till om det har skett en olycka som kan skada människor, miljön eller förorena dricksvattnet. För att planeringen ska bli enhetlig görs den i samråd med bland annat företag, aktörer som Borlänge Energi, Länsstyrelsen, Regionen och myndigheter.

Inom räddningstjänsten finns planer för vad som ska göras vid specifika olyckor. Räddningstjänsten har ständig beredskap, resurser och utbildad personal för att snabbt kunna ingripa vid olyckor.

Detta gör Borlänge Energi

Borlänge Energi erbjuder Borlängeborna värme, el, vatten och stadsnät, tar hand om avfall och avlopp, tillhandahåller energitjänster samt ger Borlängeborna en god stadsmiljö. Företagets ledstjärnor är hög leveranskvalitet, miljöriktig hantering, bra service och låga priser. Genom dessa ledstjärnor levererar vi våra produkter 24 timmar om dygnet. Det är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav, inte minst vad gäller miljön.

Borlänge Energi använder eldningsolja i små mängder för att stödelda vid en driftstörning i kraftvärmeverket Bäckelund och ett antal mindre anläggningar. Vi lagrar däremot en stor mängd eldningsolja som en reserv för långa driftstörningar. När det gäller hanteringen av eldningsoljan arbetar vi efter speciella säkerhetsrutiner. Inom anläggningarna finns larmsystem och avancerade system för processövervakning. Borlänge Energi har ett nära säkerhetssamarbete med Borlänge kommun och räddningstjänsten. Vid en eventuell olycka vidtas åtgärder enligt inövade och fastställda rutiner.

Vilka risker finns på Borlänge Energi?

Inom Borlänge Energis affärsområde Fjärrvärme används en rad olika kemikalier som vid en olycka kan påverka omgivningen. Kemikalier som vi använder i större omfattning är lut, ammoniak och eldningsolja för stödeldning i fjärrvärmeverket Bäckelund. Därför är Borlänge Energi enligt lag skyldig att göra risk- och konsekvensanalyser av olyckor, vilket genomförs enligt fastställda rutiner.

Hur påverkas du i din närmiljö?

Om det sker en olycka med ett oljeutsläpp hos Borlänge Energi kommer det i första hand att drabba det direkta närområdet i form av läckage till mark och vatten med väldigt små konsekvenser. Vid en oljebrand kan farliga rökgaser bildas vars spridning och utredning beror på väderlek och brandens specifika egenskaper. Riskområdet blir vid en oljebrand betydligt större, för information om hur du påverkas och hur du ska agera vid en brand följ instruktionerna nedan.

Så här blir du varnad och informerad

Om det inträffar en allvarlig kemikalieolycka informeras allmänheten. Först mistluren och sedan sänds information i radio och tv. Då sänds ett så kallat viktigt meddelande till allmänheten med information om vad som har hänt och vad man ska göra. Informationen läggs även ut på kommunens webbplats. Även en mistlur kan användas för att varna allmänheten för en allvarlig olycka. Signalen testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Det här ska du göra vid en olycka

Vid en olycka är det mycket viktigt att du följer myndigheternas anvisningar och lyssnar på lokalradio och tv. Du kan bli anvisad att stanna inomhus, stänga dörrar, fönster och ventiler. Det kan också komma anvisningar om att huset eller området där du bor ska utrymmas.

Om mistluren ljuder ska du gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventiler samt lyssna på lokalradio och tv. Om du själv uppmärksammar en olycka ska du ringa 112.

Mer information

Verksamheten inom Borlänge Energi omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381). Borlänge Energi har lämnat in ett handlingsprogram enligt lagen till tillsynsmyndigheten, det vill säga Länsstyrelsen i Dalarna. Datum för senaste tillsynsbesök finns att tillgå på Länsstyrelsen i Dalarnas hemsida. Datum för senast uppdaterat dokument: 20210524. Intervall för uppdatering: var femte år.

Signalen som varnar viktigt meddelande: 7 sekunders ljudstötar med 14 sekunders paus emellan i minst två minuter.

Singal som meddelar att faran är över: Lång signal som pågår i 30-40 sekunder.

Vid en olycka är det mycket viktigt att du följer myndigheternas anvisningar och lyssnar på lokalradio och tv. Du kan bli anvisad att stanna inomhus, stänga dörrar, fönster och ventiler. Det kan också komma anvisningar om att huset eller området där du bor ska utrymmas.

Om mistluren ljuder ska du gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventiler samt lyssna på lokalradio och tv. Om du själv uppmärksammar en olycka ska du ringa 112.

Inom Borlänge kommun finns gator och vägar som är speciellt rekommenderade för transporter av farligt gods. Farligt gods transporteras även på järnväg. Fordon med farligt gods ska enligt lag vara märkt på ett visst sätt för att räddningspersonal snabbt ska veta vilket ämne godset innehåller.

Person håller mobiltelefon i handen och har en katt bredvid

Håll koll på förbrukningen

På Mina sidor och i Borlänge Energis app kan du följa din fjärrvärmeförbrukning.

Till Mina sidor Länk till annan webbplats.

Äldre man diskar i sitt kök

Så fungerar en fjärrvärmecentral

Du får en effektiv fjärrvärmeförbrukning om du tar hand om din fjärrvärmecentral. Det är smart för både plånbok och miljö.

Lär känna din fjärrvärmecentral