Avfallstaxa

Kommunens avfallstaxa styr vad du betalar för hantering av ditt avfall. Taxan är miljöstyrd vilket innebär att den är konstruerad på ett sätt som uppmuntrar dig som kund att göra mer miljöriktiga val.

I Avfallstaxan hittar både hushåll och bostadsrättsföreningar information om sina kostnader för avfallshantering.

Avfallstaxa Borlänge 2024 Pdf, 195.5 kB.

Företag och verksamheter har egen prislista
Företag och verksamheter kan läsa om sina kostnader för avfallshantering på sidan Företag - Priser för företag

I alla Sveriges kommuner är avfallshanteringen finansierad med avfallsavgifter som tas ut för insamling och behandling av avfall inom det kommunala ansvaret. För att kunna ta ut avgifter måste kommunen upprätta en avfallstaxa som beslutas av kommunfullmäktige. Det görs en gång om året.

Avfallstaxan regleras bland annat av Allmänna bestämmelser Pdf, 646.4 kB.

Ett standardabonnemang för hushåll innehåller:
1 st 140-liters kärl för brännbart restavfall
1 st 140-liters kärl för matavfall

Kärlen ställs ut till tomtgräns eller farbar väg och töms med sidlastare var 14:e dag.
Kostnad: 2 404 kr per år.

Nu aktiveras den avgift för återvinningsstationer som sedan 1 januari 2024 finns med i avfallstaxan. Avgiften täcker delar av våra kostnader för att tömma återvinningsstationerna.

Avgiften som ligger på 7.2 kronor per månad för villor och 3.6 kronor per månad för fritidshus läggs in i grundavgiften på fakturan. För lägenheter syns avgiften, 5 kronor per månad, på egen rad.

Lägenheter i flerbostadshus som infört fullsortering och därmed har standardabonnemang för förpackningar är befriade från avgiften.

Den 1 januari 2024 gick ansvaret för återvinningsstationerna över till kommunen. Tidigare har detta ansvar legat hos förpackningsproducenterna som själva bekostat detta, men i och med ny nationell lagstiftning ligger detta ansvar numera på Sveriges kommuner. Kostnaden för förpackningsinsamlingen ska enligt lagstiftningen fortsatt finansieras av förpackningsproducenterna och genom Naturvårdsverket får varje kommun en schablonbaserad ersättning för detta.

Den ersättning Borlänge kommun får täcker dessvärre inte kostnaderna fullt ut och vi tillsammans med flera kommuner jobbar för att få en högre ersättning för att inte belasta hushållen.

Nuvarande ersättningsnivå innebär att vi kommer behöva ta ut en årlig avgift per hushåll enligt följande:

 

Villa (en- och tvåfamiljshus)

Lägenhet

Fritidshus

86 kr/år

60 kr/år

43 kr/år

I avgiften för återvinningsstationer ingår tömning av behållare, städning, snöröjning, sandning och övrigt underhåll av återvinningsstationerna.