Mina sidor

Gator och parker

På uppdrag av kommunen ansvarar Borlänge Energi för driften av stadsmiljön som rör gator, torg och parker. Vi ansvarar också för snöröjning och renhållning.

Klottersanering vintertid

Om du ser klotter på kommunens mark, exempelvis på gatu- och parkutrustning (exempelvis: skyltar, broar och viadukter, lekplatsutrustning, parkbänkar mm) kan du felanmälan detta till oss så utför vi saneringsåtgärder.

Vid minusgrader utför vi dock ingen klottersanering, på grund av att det finns stor risk för frostsprängning vilket skadar eller i värsta fall förstör underlaget. Sanering vid minusgrader bidrar också till halka då ytan rengörs med vatten efter sanering och när marken som angränsar till ytan sedan fryser på blir det mycket halt. Hittar du däremot klotter med extremistisk och diskriminerande propaganda som exempelvis nazistiskt klotter utför vi åtgärder oavsett temperatur.

Använd formuläret på sidan Felanmälan

Hantering av potthål under vintern

Potthål kan uppstå fort vid stora och täta temperaturväxlingar. Lagningen av hål på vintern är ofta bara en temporär lösning. Det beror på att det material som kan användas under vintertid inte har samma kvalitet och vidhäftning som den asfalt som kan användas när det är varmt och torrt. Därför äger de flesta permanenta lagningarna rum under den torra sommarperioden.

Vad är ett potthål?

Ett potthål är ett hål i vägens beläggning som uppstår efter påverkan av is, vatten och trafik. Beläggningen kan bestå av både grus eller asfalt.

På vintern utvecklas potthål när vatten tränger ner i små porer och håligheter, samtidigt som temperaturen pendlar runt noll. De senaste åren har vi sett stora växlingar från -20 till + 10 grader på några dagar.

När vattnet fryser och tinar om vartannat, spränger den expanderande isen sönder håligheten och gör den större. Med andra ord lossnar stenar och bitar ur asfaltsbeläggningen och det bildas potthål.