Mina sidor

Publicerad:

Avloppsrening

Dagens reningsverk har många utmaningar. I dagens vattenkretslopp finns många svårrenade ämnen, så som fosfor, läkemedel och mikroplaster. Reningsverkets mål är att minska påverkan på vattenmiljön. 

I Borlänge finns två avloppsreningsverk Borlänge avloppsreningsverk
Idkerberget. Utöver dessa finns även två mindre reningsanläggningar som ligger i Barkargärdet och Alderbäcken.

Borlänge avloppsreningsverk

Anläggningen är dimensionerad för att ta emot avloppsvatten från ungefär 50 000 personer.

Avloppsvattnet passerar först ett galler där vi tar bort grövre föroreningar. Gallerrenset tvättas med renat avloppsvatten, vattnet pressas sedan ur och det torra renset hanteras som brännbart avfall.

Avloppsvattnet behandlas i stora bassänger där vi renar det med mekaniska och biologisk-kemiska metoder. Ur avloppsvattnet avskiljs slam som går vidare till slambehandling och rötning. Efter rötning avvattnas slammet och används vid tillverkning av anläggningsjord. Avloppsvattnet släpps efter rening ut i Dalälven.

En fettmottagning finns i anslutning till rötkamrarna där fett från restaurangers fettavskiljare tas emot för samrötning med avloppsslammet.

I rötningsprocessen bildas metangas som förbränns i en gasmotor för el- och värmeproduktion. Det innebär att reningsverket i princip är självförsörjande vad gäller el och värme och då det finns ett överskott levereras det ut på el- och fjärrvärmenätet.

Avloppsledningar

Avloppsledningar används för att transportera avloppsvatten till reningsverket. Precis som på vattenledningssystemet behövs även här tryckstegringar men här lyfter vi upp vattnet från lågt belägna fastigheter till högre platser där vattnet sedan med självrinning kan nå reningsverken. På avloppssidan kallas dessa pumpstationer istället för tryckstegringar. Den största stationen finns i Hönsarvet och härifrån pumpas allt avlopp från Domnarvet

Visste du att
Reningsverket i Fagersta by ligger bra till på så sätt att det mesta av Borlänges avloppsvatten kan rinna dit i den lutning som redan är. På övriga ställen används pumpar.