Mina sidor

Slamtömning

Vi sköter slamtömningen för dig med enskild avloppsanläggning genom vår entreprenör Maserfrakt. Tömningen behövs för att din anläggning ska fungera på bästa sätt.

Illustration som visar en person som gör en slamtömning hemma hos kund.

Färg vid brunnen när den är tömd

Maserfrakt är från och med den 1 februari 2022 entreprenör för tömning av enskilda avloppsanläggningar. De har tillgång till den information som du eventuellt lämnat till oss tidigare, till exempel hur de kommer åt anläggningen eller var den är belägen.

Maserfrakt sprayar en färg vid brunnen så att du enkelt kan se att den är tömd. Färgen är blå och det är en typ av standardfärg som är godkänd för användning på mark.

Varför är det vatten kvar?

Det som sugs upp vid tömning av 3-kammarbrunnar och infiltrationsanläggningar är slamkakan och bottenslammet. Den så kallade vattenfasen lämnas kvar för att minska transporten av vatten.


Slamtömning på vintern

Snötäcket gör att chaufförerna kan svårt att hitta fram till brunnarna och det skapar förseningar i tömningsarbetet. Underlätta arbetet genom att se till att brunnen är framskottad och utmärkt med en pinne eller liknande.

Vid halka ska platsen och vägen dit vara snöröjd och sandad, det är en förutsättning för att tömningsbilen ska ta sig fram.

När tömmer vi?

Önskemål finns om digitala aviseringar och vi jobbar på en lösning för det. För att det ska fungera är ett första och grundläggande steg att vi har rätt kontaktuppgifter.

Se gärna över/uppdatera kontaktuppgifter på Mina sidor Länk till annan webbplats.


Samtliga priser hittar du i Avfallstaxan

Har du frågor eller funderingar? Kontakta vår Kundservice

Att tänka på inför tömning

Vägförhållanden
Vägen ska vara minst 3,5 meter bred och klara bilens vikt på omkring 15-27 ton. Vintertid bör vägen vara framkomlig och grusad.

Öppna vägbommar
Vägbommar ska vara öppna tills tömningen utförts, alternativt ska det finnas en nyckel eller ett telefonnummer att ringa.

Synlig adress och brunn/tank
Se till att adressen syns tydligt för chauffören och märk upp brunnen/tanken med en flagga eller liknande.

Framkomlighet
Se till att det är möjligt att ta sig fram till tömningsplatsen. Rensa sly, högt gräs och se till att locket inte är övertäckt eller fastfruset.
Om tömning ej kan genomföras av anledning som fastighetsägaren råder över debiteras fastighetsägaren en bomkörningsavgift.

Avstånd
Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och anslutningsplats för tömning får vid nyanläggning inte överstiga 10 meter, såvida inte särskilda skäl föreligger.

Brunnslockets tyngd
Brunnslocket får väga max 35 kg om det ska knuffas åt sidan och max 15 kg om det ska lyftas. Instruktioner som behövs inför tömning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren.

Tillgänglig vändplats
Det bör finnas en vändplats i närheten av tömningsplatsen eftersom det ej är tillåtet att backa med slambil långa sträckor.