Mot ett klimatneutralt Borlänge 2030

Borlänge Energi är en del i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Detta innebär att Borlänge, tillsammans med 22 andra svenska städer, ska arbeta för att gemensamt hitta lösningar på de stora samhällsutmaningar som klimatomställningen innebär. Vi tar oss an utmaningen att nå målet ett klimatneutralt och hållbart Borlänge år 2030.

Kommunen är samordnande för arbetet inom projektet Klimatneutrala Borlänge 2030 och har till sin hjälp ett stort antal aktörer i närområdet, däribland Borlänge Energi, Högskolan Dalarna, Dalarna Science Park och 2047 Science Center som drivande parter. Övriga organisationer som kommer att bidra i arbetet är SSAB, IKEA, IK Brage, Tunabyggen, Hushagen, Maserfrakt Bilmetro och Rolf Ericsson Bil.

Klimatneutrala Borlänge 2030 syftar till att skapa samverkansformer, processer och metoder för att möjliggöra de förändringar som krävs för att lyckas med klimatomställningen. Arbetet kommer att kretsa kring ett innovationsteam, en bred plattform för samverkan och medborgarengagemang. Till det finns en portfölj med satsningar för klimatneutralitet. Arbetet handlar om att stärka Borlänge – en relativt liten stad med tung industri – att bli en föregångare nationellt och i Europa.

Vad är ett klimatneutralt Borlänge?

Att vara klimatneutral innebär att ingen påverkan på klimatet orsakas. För att Borlänge kommun ska uppnå klimatneutralitet behöver utsläppen av växthusgaser minimeras och fossila bränslen fasas ut. Återstående utsläpp kan sedan hanteras med kolsänkor inom kommunens gränser.

Signering av klimatkontrakt

Projektet är en del av det nationella initiativet Viable Cities och genom Borlänges medverkan har vi åtagit oss att skriva under ett klimatkontrakt med löfte om att bli klimatneutrala till år 2030. Inför varje nytt år kommer klimatkontraktet ses över och skrivas under på nytt. I december 2021 skrev Borlänge Energi på en avsiktsförklaring för att ta fram det första klimatkontraktet.

Borlänge Energis arbete mot ett klimatneutralt Borlänge

Hållbarhet är en del av Borlänge Energis dagliga arbete. Vi ser vår roll i samhället som kunskapsspridare till Borlängeborna och Borlänges näringsliv. Vi arbetar med hållbarhet i alla led, både på riksnivå och lokal nivå.

Några exempel på vad vi gör för att bidra i arbetet mot ett klimatneutralt Borlänge:

Bli en del av Klimatneutrala Borlänge 2030

Vi behöver alla hjälpas åt i arbetet mot klimatneutralitet. Företag och organisationer kan skriva på och ansluta sig till projektet som en drivkraft för det egna hållbarhetsarbetet. Ju fler vi blir desto mer insatser och större skillnad kan vi göra för klimatet.

Vill ni veta mer? Lämna era kontaktuppgifter så hör av oss!


Kontaktperson
Kontaktperson
Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 och med verktyget Klimatkontrakt 2030 samarbetar programmet med 23 städer och fem myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Programmets mission är klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Läs mer om Viable cities här Länk till annan webbplats.