Mina sidor

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som vi får på området vatten och avlopp.

Som fastighetsägare ansvarar du för alla VA- ledningar på din fastighet från förbindelsepunkten. Normalt sett är förbindelsepunkten belägen vid tomtgräns eller tomtliknande gräns. Du bekostar och åtgärdar själv eventuella läckor, stopp, reparationer eller förändringar på ledningar inom din fastighet.

Inför nyläggning eller förändring av till exempel servisledningarnas läge eller dimensioner måste du dock alltid kontakta Borlänge Energis VA- avdelning. Inkopplingen till den allmänna ledningen och öppning eller stängning av ventiler får endast genomföras av personal från VA- avdelningen.

Ring vårt Kundcenter ett par dagar innan, så vi har möjlighet att åka ut och kontrollera att ventilen fungerar ordentligt. Det är enbart Borlänge Energis personal som får manövrera kommunens ventiler. I vissa fall kan dock fastighetsägare eller rörfirmor tillåtas manövrera ventiler själva, efter samråd med Borlänge Energis VA-avdelning.

Ta kontakt med en rörfirma. Båda kranarna vid vattenmätaren är fastighetsägarens ansvar. Kontakta Borlänge Energi för vattenavstängning i gatan.

Kontrollera först att vattnet rinner undan som vanligt i toalett/dusch/badkar och handfat. När det är gjort kan du också kontrollera följande två saker.

  • Har du varit bortrest och inte använt vattnet på ett tag (tomt vattenlås) så spola en stund i dusch/badkar, så försvinner lukten.
  • Kontrollera så packningen runt toalettstol och handfat är helt tät.

    Kontakta oss om du åtgärdat/kontrollerat ovanstående punkter och lukten kvarstår.

Om stoppet finns inne i din fastighet står du för kostnaden, likaså om det är du som orsakat stoppet i din servis genom att ha spolat ner något olämpligt.

Vi står alltid för kostnaden när problemet/orsaken till stoppet finns på huvudledningsnätet eller den kommunala servisdelen.

Ring 0243-730 00, vi är bemannade dygnet runt.

Har du problem med ett brunnslock som låter utanför din fastighet eller som för oväsen när du kör över med bilen? Kontakta Kundcenter så åker vi ut och gör en bedömning och åtgärdar felet.

I dagsläget är det inte tillåtet att installera en avfallskvarn. Anledningen till att vi nekar tillstånd är att vi i dagsläget vet för lite om effekten av avfallskvarnar på ledningsnätet t.ex. risken för stopp.

I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan rost och andra avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt och ibland kan man se synliga partiklar. Det ser oaptitligt ut men är normalt inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna. Undvik vittvätt tills vattnet är klart igen. Om det kommer in luft i ledningarna i samband med underhållsarbeten kan vattnet bli vitt eller mjölkigt. Det är inte heller farligt och kan oftast avhjälpas genom att spola i kranen.

Om du efter att har spolat i kranen upprepade gånger fortfarande har problem med missfärgat vatten ber vi dig kontakta vår kundservice på telefon 0243-730 00.

Det går i vissa fall att dela upp betalningen av anläggningsavgiften. I lagen om allmänna vattentjänster § 36 står det:
”En anläggningsavgift kan fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år om:

  1. Avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter
  2. Fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas och fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.

Det är vattnets innehåll av kalcium och magnesium som avgör hårdhetsgraden. Vatten innehåller nästan alltid både kalcium och magnesium. Den totala hårdheten är summan av de båda ämnena.

I Borlänge är vattnet medelhårt, ca 7,5-8,0°dH (tyska grader) eller
ca 50-55mg kalcium/l vatten och pH-värdet är ca 8.

Ett hårt vatten kräver höga doser av tvättmedel och kan ge kalkavlagringar på till exempel porslin. För att veta hur du skall dosera tvättmedel följer du sedan angivelserna på tvättmedelsförpackningen.

Tyvärr kan Borlänge Energi inte meddela vad du har för tryck och flöde på ditt vatten. Det har bland annat att göra med några olika faktorer, se nedan.

Tryck och flöde på vattnet kan variera beroende på

  • vad din egen fastighet har för VA-installation samt skick på interna ledningar.
  • förbrukning ”just nu” i vattenledningsnätet
  • var du bor i förhållande till tryckstegringar, vattentorn eller vattenreservoarer.