Mina sidor

Publicerad:

Allmänt om vattenkvalitet

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten är också en förutsättning för att vi ska kunna producera livsmedel och för att vi ska kunna använda vattnet i hushållet för att laga mat och tvätta oss.

Vi tycker att det är självklart att man ska kunna dricka vatten direkt ur kranen utan att bli sjuk och vi vill inte heller att vattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa. Därför måste dricksvattnet beredas så att det är säkert, estetiskt tilltalande och tekniskt lämpligt. Med tekniskt lämpligt menas till exempel att vattnet inte ska ge utfällningar i kärl och ledningar, det ska inte missfärga tvätt och det ska inte göra så att ledningar och VA-installationer rostar.

Det finns objektiva kvalitetskriterier för bra dricksvatten i form av gränsvärden. För att visa att kriterierna är uppfyllda ställs krav på att dricksvattnet ska undersökas regelbundet. När man undersöker dricksvattnet tittar man exempelvis på om det finns bakterier och andra mikroorganismer, man undersöker också vattnet kemiskt.

Mikrobiologi

Det är viktigt att dricksvattnet inte innehåller mikroorganismer som vi kan bli sjuka av. Sjukdomsframkallande mikroorganismer kan vara svåra att analysera rutinmässigt, framför allt för att de oftast förekommer i relativt liten mängd. Därför måste man i stället undersöka om dricksvattnet innehåller andra mikroorganismer som tyder på att vattnet kan ha blivit förorenat. Dessa kallas indikatororganismer.

Förhöjda halter av koliforma bakterier och odlingsbara mikroorganismer kan tyda på att processen i vattenverket inte fungerar eller att brunnen har blivit förorenad med ytvatten. Escherichia coli, vanligen kallad E. coli, och så kallade intestinala enterokocker används främst som indikatorer på förorening från avlopp eller gödsel. Om det finns sådana bakterier i dricksvattnet är det stor risk att vattnet också innehåller sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Kemi

Kemiska ämnen i dricksvattnet undersöks också. Det kan vara ämnen som orsakar estetiska problem som färg, grumlighet och lukt men det kan också vara ämnen som orsakar tekniska problem som utfällningar av kalk eller korrosion, det vill säga att ledningar rostar.

Vissa kemiska ämnen orsakar hälsomässiga problem, till exempel radon, fluorid, tungmetaller och organiska ämnen som bensen eller trihalometaner. Dricksvattnet ska inte heller innehålla bekämpningsmedel.