Mina sidor

Publicerad:

Ledningsnät

Vatten

Vattenledningar leder vattnet ut till våra kunder.
Det finns 8 reservoarer som både fungerar som reserv och flödesutjämnare vid tillfälliga toppar i förbrukningen. Dessutom behövs 14 tryckstegringsstationer som höjer trycket till de högst belägna fastigheterna i Borlänge, exempelvis till Skräddarbacken och Medväga samt ut till Idkerberget och Tuna Hästberg.

Avlopp

Avloppsledningar används för att transportera avloppsvatten till reningsverket. Precis som på vattenledningssystemet behövs även här tryckstegringar men här lyfter vi upp vattnet från lågt belägna fastigheter till högre platser där vattnet sedan med självrinning kan nå reningsverken. På avloppssidan kallas dessa pumpstationer istället för tryckstegringar. Den största stationen finns i Hönsarvet och härifrån pumpas allt avlopp från Domnarvet upp till Domnarvsvallen via en ledning som ligger i Dalälven.

Dagvatten

Dagvattenledningar tar hand om regnvatten, snö och hagel från våra tomter, gator och torg. Utmaningarna kring dagvattenhantering har de senaste åren ökat till följd av ökat byggande, översvämningsrisker kopplade till klimatförändringar samt förändrat skyddsbehov för vattenresurser och miljö.

För att hantera de allt större utmaningarna kring dagvatten har Borlänge kommun tagit fram en strategi för hur dagvattnet i Borlänge ska hanteras.
Läs mer om Borlänge kommuns dagvattenstrategi Länk till annan webbplats.