Borlänge kommuns logotyp

Information om samråd

Borlänge Energi avser att ansöka om miljötillstånd enligt 9 kap miljöbalken för produktion av biogas och uppgradering av biogas till fordonsgas vid Borlänge Energis anläggning i Fagersta by i Borlänge. Inför denna ansökan inbjuder vi nu till samråd.

Denna information går ut till boende och fastighetsägare som ligger i närheten av Borlänge reningsverk i Fagersta by. Informationen ingår i ett samrådsförfarande där syftet är att ge berörda möjlighet att inkomma med synpunkter.

Konsekvensanalys

AB Borlänge Energi producerar biogas genom rötning av bland annat slam och fett vid Borlänge avloppsreningsverk. Denna biogas vill vi uppgradera till fordonsgaskvalitet, så att vi kan säkra försörjningen av biogas till kommunkoncernens fordonsflotta och till privatpersoner och företag som använder gasfordon. Därför planerar vi att uppföra en anläggning för uppgradering av biogas i anslutning till avloppsreningsverket. Om produktionen av biogas skulle överstiga kapaciteten för uppgraderingsanläggningen kommer överskottet att användas för produktion av el och värme.

Placeringen av uppgraderingsanläggningen planeras till fastigheten Fagersta 4:9, som är samma fastighet som Borlänge avloppsreningsverk och den befintliga biogasproduktionen ligger på.

Vid produktion och lagring av biogas kan utsläpp av växthusgaser förekomma. Den aktuella anläggningen är utformad som ett slutet system, vilket minimerar utsläppen. I uppgraderingen förädlas biogasen genom att övriga gaser, i första hand koldioxid, avskiljs. Från uppgraderings-anläggningen kan också låga utsläpp av metan förekomma.

Den påverkan som eventuellt kan förekomma vad gäller lukt från utsläppet av metan är inte större eller mer omfattande än den som kan förekomma idag. Risken för lukt förebyggs genom att biogasanläggningen är konstruerad som ett slutet system med filter för utgående luft. Ingen öppen lagring förekommer och alla lagertankar är placerade inomhus. Vid uppgraderingsanläggningen renas gasen, vilket reducerar lukt effektivt.

Kondens- och spolvatten från processen leds till avloppsreningsverket.

Trafikmängden på grund av transporter till och från anläggningen beräknas öka med 3-5 lastbilar/vecka.

Kemikalier som används förvaras på ett sådant sätt att eventuellt spill och läckage inte kan nå omgivande mark och vattenförekomster. Avfall som uppstår är framförallt rötrester som används för tillverkning av anläggningsjord, kompressorolja från kompressorsteget och kolfilter från renings-steget i uppgraderingsanläggningen.

Lämna synpunkter

Vill ni ställa frågor om eller lämna synpunkter på den planerade verksamheten är ni välkomna att kontakta Jesper Johansson på telefon 0243-731 66, e-post jesper.johansson@borlange-energi.se eller brev till AB Borlänge Energi, Att. Jesper Johansson, Box 834, 781 28 Borlänge, senast den 5 mars.

Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies