Dagvattenstrategi

Utmaningarna kring dagvattenhantering har de senaste åren ökat till följd av ökat byggande, översvämningsrisker kopplade till klimatförändringar samt förändrat skyddsbehov för vattenresurser och miljö.

Dagvatten är regn, snö och hagel som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak. Under naturliga förhållande tränger större delen av vattnet ner i marken innan det når våra vattendrag. I en tätbebyggd stad med mycket asfalterade och andra hårdgjorda ytor rinner vattnet på marken via diken eller avloppsledningar till avloppsreningsverket eller direkt ut till närmsta vattendrag.

För att hantera de allt större utmaningarna kring dagvatten har Borlänge kommun tagit fram en strategi för hur dagvattnet i Borlänge ska hanteras. Dagvattenstrategin antogs av kommunfullmäktige i februari 2020.

Här hittar du Dagvattenstrategin Länk till annan webbplats.