Mina sidor

Fett skapar problem i avloppet

Överblivet använt fett, t.ex. stekfett, frityrolja eller annat fett ska
samlas upp i särskilda kärl och lämnas för återvinning

Fett som släpps ut i avloppsvattnet stelnar när vattentemperaturen sjunker och fettet fastnar i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk.

Fettavlagringar resulterar i ökat dagligt underhåll av ledningsnät och pumpstationer och kan leda till stopp i avloppsledningar och till exempel orsaka översvämningar i fastigheter. Avloppsstoppen kan även göra att orenat avloppsvatten släpps ut i vattendrag

Läs mer om fettåtervinning under Avfall - Återvinn ditt matlagningsfett