Borlänge avloppsreningsverk

Anläggningen är dimensionerad för att ta emot avloppsvatten från ungefär 50 000 personer.

Personal vid Borlänge reningsverk.Avloppsvattnet passerar först ett galler där vi tar bort grövre föroreningar. Gallerrenset tvättas med renat avloppsvatten, vattnet pressas sedan ur och det torra renset hanteras som brännbart avfall.

Avloppsvattnet behandlas i stora bassänger där vi renar det med mekaniska och biologisk-kemiska metoder. Ur avloppsvattnet avskiljs slam som går vidare till slambehandling och rötning. Efter rötning avvattnas slammet och används vid tillverkning av anläggningsjord. Avloppsvattnet släpps efter rening ut i Dalälven.

En fettmottagning finns i anslutning till rötkamrarna där fett från restaurangers fettavskiljare tas emot för samrötning med avloppsslammet.

I rötningsprocessen bildas metangas som förbränns i en gasmotor för el- och värmeproduktion. Det innebär att reningsverket i princip är självförsörjande vad gäller el och värme och då det finns ett överskott levereras det ut på el- och fjärrvärmenätet.

EPiTrace logger