Frågor och svar

Här finns vanliga frågor och svar sammanställda. Frågorna är indelade i olika ämnesgrupper för att underlätta för den som söker svar på en specifik fråga. Innehållsförteckning
1. Skydd av vattentäkten
2. Anslutningar.
3. Kostnader
4. Ledningsdragning
5. LTA-Pumpstationer.
6. Övriga frågor  

1. Skydd av vattentäkten

 
Varför bygger vi ut kommunalt spillvatten i projekt Pusselbo - Repbäcken?
Vattentäkten i Lennheden, som togs i bruk år 2013, är en av Sveriges största grundvattentäkter. Vattentäkten, tillsammans med Tjärna vattentäkt, försörjer större delen av Borlänge kommun och Falu tätort med dricksvatten. Totalt betjänar vattentäkterna ca 85 000 abonnenter. Det finns ett behov av att skydda vattentäkterna från föroreningar.

Kommunalt spillvatten saknas inom området och genom att bilda verksamhetsområde för spillvatten och ansluta fastigheterna till det kommunala spillvattennätet minskar risken för föroreningar från de enskilda avloppen.

Området som är med i projektet Pusselbo – Repbäcken finns utpekat i Borlänge kommuns förslag till VA-plan som antas under 2020.

Vad är ett verksamhetsområde?
Verksamhetsområde bildas av Borlänge kommun för ett område där behov finns för att dra fram kommunalt vatten och spillvatten.

Vad har kommunen för laglig rätt att besluta om verksamhetsområde?
Skyldigheten att tillhandahålla vattentjänster regleras i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV. I § 6 står det: ”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.”

Vad är ett Vattenskyddsområde?
Vattenskyddsområden bildas av Länsstyrelsen. Inom vattenskyddsområdet gäller olika föreskrifter för att skydda vattentäkten. Föreskrifterna kan till exempel handla om lagring och hantering av olika produkter, energianläggningar, schaktning, borrning, djurhållning, avlopp med mera. Länk: Länstyrelsen

Varför är kommunalt spillvatten bättre än enskilda avlopp?
Att ansluta till kommunal spillvattenanläggning är den långsiktigt mest hållbara lösningen, eftersom spillvattnet leds bort från vattentäkten istället för att det infiltreras ner i grundvattnet via de många små enskilda avloppsanläggningarna. En kommunal spillvattensanläggning håller i 40-100 år, medan enskilda avloppsanläggningar generellt håller 15-20 år.

2. Anslutning


Vilka behöver ansluta sig?

Bebyggda fastigheter med tillgång till indraget vatten behöver ansluta sig till kommunalt spillvatten. Det gäller även om fastigheten enbart har tillgång till vatten under den frostfria perioden. De fastigheter som inte har tjänligt vatten enligt livsmedelsverkets rekommendationer behöver även ansluta sig till kommunalt vatten.

Vad gäller för arrenden?
Utgångspunkten är att det är fastighetsägaren som blir Borlänge Energis avtalspart. En arrendator kan dock jämställas med en fastighetsägare, bli den som har rätten till anslutningen  och därmed stå för kostnaden. Om detta är önskvärt ska fastighetsägaren höra av sig till Borlänge Energi.

Jag har redan en ny enskild anläggning -måste jag ansluta mig ändå?
Ja, men i vissa fall kan Borlänge Energi lösa in din enskilda anläggning. Storleken på inlösen/ersättning beror på ålder och kostnad för anläggningen.

Kan befintliga fastigheter inom verksamhetsområdet starta en samfällighetsförening där man bygger ett eget ledningsnät för en gemensam pumpstation?
Nej, eftersom Borlänge Energi i slutändan alltid ansvarar för ledningsdragningar samt drift och underhåll inom området kommer det inte att tillåtas.

Vad händer med mitt dagvatten (regn-, dränvatten)?
Dagvatten i området får inte ledas till spillvattnet utan ska tas omhand lokalt på den egna fastigheten.

Kommer det att dras ut kommunalt vatten?
Ja, där spillvatten dras fram kommer även vatten tas med. I områden som idag har kommunalt vatten kommer ledningsnätet förnyas.   

 3. Kostnader


Vad kostar anläggningsavgiften?
Anläggningsavgiften för anslutningspunkt till det kommunala VA-nätet debiteras enligt gällande års taxa då fastighetens förbindelsepunkt är skriftligen meddelad. Länk: Borlänge Energi VA-priser

Kostnad för anslutning?
Kostnaderna för anslutning kan variera på grund av olika förhållanden på fastigheterna (hur långt man behöver gräva, markförhållanden mm). Fastighetsägaren bekostar själv grävning av ledningar inom fastigheten fram till förbindelsepunkten vid fastighetsgränsen.

Är det skillnad på avgifterna för åretruntboende och sommarboende?
Nej, det är ingen skillnad på avgifterna mellan sommarboende och åretruntboende. Både anläggningssavgiften, som är ett engångsbelopp, och den årliga brukningsavgiften beräknas på samma sätt för åretruntboende och fritidshus

Brukningsavgift
Brukningsavgiften består av en fast del som är oberoende av vattenförbrukningen samt en rörlig del kopplad till vattenförbrukningen.

Vattenmätare
För att brukningsavgiften ska kunna beräknas krävs det att fastighetens vattenförbrukning mäts med en vattenmätare. Vattenmätaren bekostas av Borlänge Energi och fastighetsägaren ansvarar för att en mätarplats iordningsställs i enlighet med Borlänge Energis anvisningar.
Länk: Vattenmätarblad

Kan man betala anläggningsavgiften redan nu?
Nej, anläggningsavgiften är kopplad till tidpunkt då Borlänge Energi meddelar förbindelsepunkt.

Vad händer om man som fastighetsägare inte har pengarna och nekas lån från banken?
Det går i vissa fall att dela upp betalningen av anläggningsavgiften. I LAV § 36 står det: ” En anläggningsavgift ska fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år, om: 1.avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter, 2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas, och 3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet”.

Kan kommunen lösa in fastigheten om man inte har råd att betala?
Nej, kommunen har ingen skyldighet att lösa in fastigheten.

4. Ledningsdragning


Hur kommer ledningarna att dras och när bestäms det?
Borlänge Energi genomför planering, projektering och byggnation av ledningssystemet.

Kontakter med berörda fastighetsägare kommer att ske successivt under projektets genomförande allteftersom olika fastighetsägare blir berörda. Personal från Borlänge Energi och anlitade konsulter kan komma att röra sig inom området.

Var tar spillvattnet vägen?
Några fastigheters spillvatten kommer att pumpas vidare i ledningssystemet, genom en pumpstation som placeras på eller i nära anslutning till fastigheten. För vissa fastigheter kommer spillvattnet att kunna rinna med självfall till huvudledningsnätet. Någonstans i området, i en naturlig lågpunkt, kommer spillvattnet att rinna till en större pumpstation som sedan pumpar spillvattnet vidare till Borlänges centrala spillvattennät där det sedan transporteras vidare till Borlänge reningsverk.  

Vad händer med träd och buskar som står där ledningarna ska anläggas?
Borlänge Energi kommer utföra avverkning på skog som finns i arbetsområdet. Fastighetsägaren anvisar plats för upplag och behåller virket.

Träd och buskar på tomtmark, som finns inom arbetsområdet, kommer i första hand skyddas eller flyttas. Om det inte går så kommer återplantering att ske.

5. LTA-Pumpstation


Vem avgör var LTA-pumpstationen ska placeras på fastigheten?
Borlänge Energi beslutar i samråd med fastighetsägaren om placeringen av LTA-pumpstationen och dess utrustning. Stationen ska placeras utomhus inom fastigheten så att den är lättåtkomlig med fordon för tillsyn och service året om, även vintertid. Borlänge Energi har det slutgiltiga beslutet.

Kan en fastighetsägare vägra att upplåta utrymme för en LTA-pumpstation?
Nej. En fastighetsägare är, enligt LAV § 20, skyldig att upplåta det utrymme som krävs för en LTA-pumpstation. Borlänge Energi och fastighetsägaren behöver inte teckna avtal om att Borlänge Energi har rätt att ha LTA-pumpen på fastigheten eftersom det redan är bestämt i lagstiftningen.

Är det rätt att fastighetsägaren ska bekosta installationen av LTA-pumpstationen?
Ja, fastighetsägaren ansvarar för att sätta LTA-pumpstationen och förse den med el samt anlägga ledningar på fastigheten fram till förbindelsepunkten. Borlänge Energi är den som ansvarar för LTA-pumpen som placeras i LTA-pumpstationen, både gällande installation samt underhåll.

Vem ska betala om en LTA-pump går sönder?
En LTA-pump som är placerad hos fastighetsägaren i ett trycksatt spillvattensystem, ägs av Borlänge Energi. Borlänge Energi är den som måste ta hand om fel på LTA-pumpen, sköta service och se till att den fungerar.
Om fastighetsägaren spolat ner något i spillvattnet, eller på annat sätt orsakat skador som påverkat Borlänge Energis nät eller pumpar så kan fastighetsägaren bli skyldig att ersätta skadan. I allmänna bestämmelser för användandet av Borlänge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA, finns mer information kring vad som får spolas ner i spillvatten. Länk: ABVA 

Vad blir skillnaden i kostnad om fastigheten behöver en LTA-pumpstation jämfört med en självfallsanslutning?
Det går inte att ge ett generellt svar. Kostnaderna kan variera på grund av olika förhållanden på fastigheterna (hur långt man behöver gräva, markförhållanden mm). Fastighetsägaren bekostar själv grävning av ledningar inom fastigheten fram till förbindelsepunkten vid fastighetsgränsen. Den extra kostnad som uppstår om en pumpstation ska installeras handlar framförallt om grävning av den grop där pumpstationen ska stå samt installationen av pumpstationen inklusive elanslutning.

6. Övriga frågor

Vad gör man med resterna av det enskilda avloppet?
Vad gör jag med min gamla avloppsanläggning?

Du som fastighetsägare ska se till att enskilda tankar och slamavskiljare sluttömms och få intyg/kvitto från Ragns Sells/ Borlänge Energi på att detta gjorts.

Därefter kan du göra på två olika sätt:

1.Gräv upp slamavskiljaren/tanken och fyll igen hålet med sand eller jord. Slamavskiljaren/tanken lämnas sedan till avfallsanläggning.

2. Låt slamavskiljaren/tanken ligga kvar och fyll den med jord sand eller sten för att förhindra att det blidas sättningar i marken när den går sönder. Eventuella luftningsrören ska tas bort. Resten av anläggningen (infiltration eller markbädd) kan ligga kvar som de är. Observera att frågor om enskilda avlopp hanteras av miljökontoret Länk: Borlänge kommuns hemsida.

 

 

EPiTrace logger