Projekt Lennheden Norra

Lantmäteriförättningen för projekt Lennheden har delats upp i Norra och Södra. Av den anledning är en uppdelning gjord även här på webbsidan.
Norra sidan avser alla fastigheter norr om älven och Södra således det som är på södra sidan älven.

Du är nu på sidan för Lennheden Norra. Lennheden Södra hittar du här

Nulägesinformation

2020-11-10
Besiktning av fastigheter
Under vecka 47 kommer Metron på uppdrag av Borlänge Energi påbörja arbetet med besiktning av utvalda fastigheter. Besiktningen görs för att få en överblick på fastighetens befintliga status innan några arbeten påbörjas. Kontroller görs på bland annat murstock, grunder, fasader mm och kommer främst ske på fastigheter som ligger inom områden där markarbete som kan skapa vibrationer kommer förekomma.
Metron kommer ta kontakt med berörda fastigheter.

Övrigt
Röjning och avverkning av buskar och träd inom arbetsområde pågår sedan en tid.

2020-09-25
Borlänge Energi kommer under hösten att påbörja röjning och avverkning av buskar och träd inom arbetsområdet för VA-utbyggnaden i projekt Lennheden Norra.

De fastighetsägare som har träd inom arbetsområdet kommer att bli kontaktade av utsedd avverkningsentreprenör, Skogstjänst i Dalarna AB, innan avverkningen påbörjas.

De träd som tas ner tillfaller er som fastighetsägare och det ankommer er att anvisa plats för upplag när avverkaren kontaktar er.

Fastighetsägaren kan dock föra dialog med avverkaren om eventuellt omhändertagande av virke, arvode/ersättning avtalas då mellan er som fastighetsägare och avverkaren.

Inga träd på tomtmark kommer att tas ned i detta skede.

För frågor hänvisas ni till Borlänge Energi kundservice på telefon 0243-730 00

2020-08-20
Borlänge Energi kommer under hösten att påbörja röjning och avverkning av buskar och träd inom arbetsområdet för VA-utbyggnaden i projekt Lennheden Norra.

De fastighetsägare som har träd inom arbetsområdet kommer att bli kontaktade av utsedd avverkningsentreprenör innan avverkningen påbörjas för vidare överenskommelse.

Inga träd på tomtmark kommer att tas ned i detta skede.

2020-06-22
Lennheden Norra
Borlänge Energi har anlitat en extern firma som nu arbetar med att staka ut arbetsområdet inför avverkning.

Observera att det i dagsläget markeras för att vi ska få en uppfattning om arbetets omfattning.

När avverkning blir aktuellt kommer ni bli kontaktade. I första läget kommer träd och buskar av skogskaraktär avverkas, dvs ingen avverkning kommer ske inne på tomtmark. Borttagning av träd och buskar inne på tomtmark kommer ske närmare inpå byggstart.

Byggstarten planeras till vintern 2020/2021

Tidigare information  

 

Vi rör oss i området!
Arbetet med utbyggnaden fortsätter. Borlänge Energi och olika samarbetsparter kommer röra sig en del i området.  

Vill du ha fiberanslutning?
Du hittar beställningsblankett och allmänna villkor under Dokument. Om du hellre vill göra en digital beställning med hjälp av bankID hittar du den sidan här:
Jag vill bli ansluten - Lennheden


Bakgrund till projektet
Vattentäkten i Lennheden, som togs i bruk år 2013, är en av Sveriges största grundvattentäkter. Vattentäkten ska tillsammans med vattentäkten i Tjärna försörja större delen av Borlänge kommun och Falu tätort med dricksvatten. Totalt kommer täkterna att betjäna ca 85 000 användare. Därför behövs kommunalt avlopp för att skydda vattentäkterna från föroreningar.

Utbyggnad av kommunalt avlopp till Lennhedenområdet
Det finns mer än 200 enskilda avlopp som kan påverka vattentäkten i Lennheden. Kommunalt avlopp saknas inom området. Som en del av skyddet av vattentäkten i Lennheden kommer kommunen (Borlänge Energi) bygga ut spillvattennätet i Lennheden, Duvnäs, Koppslagårdarna, Gagnbro och Solbacka och ansluta de enskilda avloppen.

Tidigare har planen varit att bygga ut i två etapper, det är nu ändrat till att hela området byggs i en etapp. 

Vilka berörs?
De fastigheter som omfattas av anslutning till det kommunala avloppet är bebyggda fastigheter inom verksamhetsområdet med vattentoaletter och/eller bad-, disk- och tvättavlopp. Däremot ingår inte bebyggda fastigheter som har enklare lösningar som till exempel mulltoa. Där kommer istället vattenskyddsföreskrifterna att innehålla förbud mot att avfall från mulltoa eller liknande tas om hand på fastigheten.
 
 
Vatten och fiber
Ledningar för vatten kommer att dras parallellt med spillvattenledningarna under arbetes gång. Borlänge Energi Stadsnät utreder möjligheterna att förbereda för fiberdragning samtidigt som avloppet byggs ut.
EPiTrace logger