Projekt Lennheden Norra

Lantmäteriförättningen för projekt Lennheden har delats upp i Norra och Södra. Av den anledning är en uppdelning gjord även här på webbsidan.
Norra sidan avser alla fastigheter norr om älven och Södra således det som är på södra sidan älven.

Du är nu på sidan för Lennheden Norra. Lennheden Södra hittar du här

Nulägesinformation

2020-12-18
Uppstart av grävarbeten Lennheden Norra 
PEAB Anläggning AB är den entreprenör som är utsedd för utbyggnationen av Borlänge Energis ledningar i Lennheden Norra. Från och med vecka 51 sker etablering i området och sedan startar arbetena under januari 2021.

Det är i första hand PEABs platsorganisation som kommer hålla den löpande dialogen med er kring praktisk information så som tidsplaner och framkomlighet. Ni hittar också löpande allmän information på den här sidan.

Som övrig information kopplad till projektet kan nämnas att avverkning av skog och besiktning av fastigheter pågår sedan en tid men är nu inne i slutskedet.

2020-11-10
Besiktning av fastigheter
Under vecka 47 kommer Metron på uppdrag av Borlänge Energi påbörja arbetet med besiktning av utvalda fastigheter. Besiktningen görs för att få en överblick på fastighetens befintliga status innan några arbeten påbörjas. Kontroller görs på bland annat murstock, grunder, fasader mm och kommer främst ske på fastigheter som ligger inom områden där markarbete som kan skapa vibrationer kommer förekomma.
Metron kommer ta kontakt med berörda fastigheter.

Övrigt
Röjning och avverkning av buskar och träd inom arbetsområde pågår sedan en tid.

Tidigare information  

 

Vi rör oss i området!
Arbetet med utbyggnaden fortsätter. Borlänge Energi och olika samarbetsparter kommer röra sig en del i området.  

Vill du ha fiberanslutning?
Du hittar beställningsblankett och allmänna villkor under Dokument. Om du hellre vill göra en digital beställning med hjälp av bankID hittar du den sidan här:
Jag vill bli ansluten - Lennheden


Bakgrund till projektet
Vattentäkten i Lennheden, som togs i bruk år 2013, är en av Sveriges största grundvattentäkter. Vattentäkten ska tillsammans med vattentäkten i Tjärna försörja större delen av Borlänge kommun och Falu tätort med dricksvatten. Totalt kommer täkterna att betjäna ca 85 000 användare. Därför behövs kommunalt avlopp för att skydda vattentäkterna från föroreningar.

Utbyggnad av kommunalt avlopp till Lennhedenområdet
Det finns mer än 200 enskilda avlopp som kan påverka vattentäkten i Lennheden. Kommunalt avlopp saknas inom området. Som en del av skyddet av vattentäkten i Lennheden kommer kommunen (Borlänge Energi) bygga ut spillvattennätet i Lennheden, Duvnäs, Koppslagårdarna, Gagnbro och Solbacka och ansluta de enskilda avloppen.

Tidigare har planen varit att bygga ut i två etapper, det är nu ändrat till att hela området byggs i en etapp. 

Vilka berörs?
De fastigheter som omfattas av anslutning till det kommunala avloppet är bebyggda fastigheter inom verksamhetsområdet med vattentoaletter och/eller bad-, disk- och tvättavlopp. Däremot ingår inte bebyggda fastigheter som har enklare lösningar som till exempel mulltoa. Där kommer istället vattenskyddsföreskrifterna att innehålla förbud mot att avfall från mulltoa eller liknande tas om hand på fastigheten.
 
 
Vatten och fiber
Ledningar för vatten kommer att dras parallellt med spillvattenledningarna under arbetes gång. Borlänge Energi Stadsnät utreder möjligheterna att förbereda för fiberdragning samtidigt som avloppet byggs ut.
EPiTrace logger