Sponsring

Ansökningstiden för sponsring gick ut den 18 mars 2018 och öppnar igen den 18 februari 2019

Nedanstående kriterier gällde för 2018 och kan komma att ändras för 2019.

Genom våra sponsringssamarbeten vill vi på Borlänge Energi visa att vi bryr oss om frågor som är viktiga för våra kunder. Vi vill att våra sponsringssamarbeten ska förstärka förtroendet för oss, bidra till ökad stolthet och dessutom fungera som en kanal för oss att sprida budskap. Genom konceptet Vi Maxar Kraften vi vill skjuta till positiv energi till alla de goda krafter som jobbar för ett bra Borlänge.

Vår sponsring skall ses som en av våra viktigaste kanaler för att förmedla budskap som skall bidra till ändrade beteenden, ökad kunskap om frågor om är viktiga för Borlänge Energi, bygga relationer och skapa stolthet. Sponsringen är inte i första hand köp av en skyltplats utan skall ses som en kanal för att sprida budskap till föreningens medlemmar. Vi vill nå människor i ett sammanhang där de känner sig engagerade och glada.

Definition
Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter. Sponsring skall ingå som en del av företagets marknadskommunikation och ge företaget gott anseende.

Möjligheter till stöd
Föreningarna som får stöd genom ”Vi maxar kraften” väljs ut för att ge oss en så stor bredd som möjligt bland Borlängeborna.
Vi sponsrar inte enskilda personer.
Storleken på den totala mängden sponsring sätts år från år i kommunikationsplanen.

Krav på föreningen
Föreningen skall

 • vara verksam i Borlänge (vi sponsrar inga föreningar eller evenemang på annan ort än Borlänge)
 • ha varit verksam i minst 3 år
 • inte vara föremål för misstanke om eller dömda för några ekonomiska oegentligheter
 • ha någon form av arena/lokal

Samarbete föreningar
Föreningarnas medlemmar skall ta del av det årliga tema som Borlänge energi har bestämt. (ex nedskräpning, fråga om matavfall, energibesparing osv.) Borlänge Energi bjuder varje år i samtliga föreningar till en träff,. Här ger vi en företagspresentation av Borlänge Energi och berättar samtidigt om årets tema. För att få ta del av sin sponsring så är det ett krav att någon representant för föreningen närvarar vid denna träff. Vi växelverkar med föreningarna och lyfter också fram dessa goda krafter i vår egen marknadsföring. Föreningarna skall också visas upp internt på Borlänge Energi , detta i syfte att skapa gemensam stolthet och samarbete/samverkan med borlängeborna, som är eldsjälarna i vårt föreningsliv.

Ansökan
I mitten av februari till mitten av mars varje år går vi ut med inbjudan att söka sponsring.
Det sker via:

 • epost till de föreningar om sökt sponsring föregående år
 • annonser i Annonsbladet
 • vår egen hemsida
 • i en artikel i Kundtidningen ‐ det nummer som kommer ut närmast före

Ansökan kan enbart ske via formulär på Borlänge Energis hemsida.
Besked kan inte överklagas.

Avgränsningar
Borlänge Energi undviker att sponsra:

 • Politiska organisationer.
 • Föreningar med aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska eller generera badwill.
 • Enskilda idrottsmän/personer/artister.

Borlänge Energi förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan.

Det är viktigt att de organisationer vi sponsrar inte påverkar miljön i världen eller vardagen på ett negativt sätt.
Samtliga ansökningar bedöms av en grupp som gör en fördelning av årets sponsorbudget. Detta kommer att ske sista veckan i mars.
Besked om din ansökan är beviljad eller inte kommer att ges under april månad.

Kontaktpersoner för sponsringen är
Anders Forsén,
E-post: marknad@borlange-energi.se

 

 


 

EPiTrace logger