Släng inte fimpar och skräp i markbrunnarna!

31 juli 2020

Gallerbrunnarna som finns lite överallt är inte, som en del tycks tro, en praktisk papperskorg eller askkopp. De fyller en viktig funktion för att minska risken för översvämning.

Markbrunnarna, eller dagvattenbrunnarna som vi kallar dem, är endast till för att leda bort regnvatten från våra gator så att det inte ska bli stora vattensamlingar och översvämningar. Tyvärr hamnar det också en hel del annat i dem som absolut inte är lämpligt. Cigarettfimpar är mycket vanligt. Förutom att fimpen innehåller kadmium som är giftigt för vattenlevande organismer så bryts filtret på cigaretten ner till mikroplaster som vi inte vill ha i våra vatten.

Det som hamnar i brunnen - hamnar i badvattnet!

Därför bör alla känna till att det så kallade dagvattnet, det vill säga regnvattnet från de asfalterade ytorna i de allra flesta fall leds direkt ut i våra vattendrag och sjöar via dagvattenledningarna. Det betraktas som tillräckligt rent och passerar därför aldrig reningsverket. När det slängs fimpar, snusprillor och övrigt skräp på marken och dessa spolas ner i markbrunnarna blir det vatten som vi vill kunna bada och fiska i både skräpigt och förorenat.

Tack för att du är rädd om vårt vatten!

EPiTrace logger