Samråd inför utökad verksamhet på Fågelmyra avfallsanläggning

05 juni 2020

På Borlänge Energis avfallsanläggning Fågelmyra sker deponering, lagring, återvinning och sortering av icke-farligt avfall och farligt avfall. Matavfall förbehandlas och transporteras till extern anläggning för biogasproduktion. Det finns också en återvinningscentral.

Borlänge Energi vill nu utveckla verksamheten både avseende mängder och typer av verksamheter och avser därför söka nytt tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap Miljöbalken. Kommande tillståndsansökan planeras omfatta ökade mängder för de flesta befintliga verksamheterna. Nya verksamheter som planeras inom anläggningen är krossning av impregnerat trä, lagring av fler avfallsslag samt behandling och lagring av massor. För att möjliggöra den planerade verksamheten behöver nya ytor tas i anspråk och deponivolymen öka genom en höjning av den befintliga deponin.

Tidplanen är att under 2020 lämna in en ansökan till Länsstyrelsens miljö-prövningsdelegation om den utökade verksamheten.

Samrådsförfarandet är en obligatorisk del i tillståndsprocessen och i arbete med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I samrådet vill vi informera om våra planer för Fågelmyra; omfattning, utformning och förutsedd miljöpåverkan, samt innehåll och utformning av kommande MKB. Under rådande omständigheter med Coronapandemin kommer inget informationsmöte att kunna hållas.

Skriftligt underlag för samrådet finns tillgängligt i Borlänge Energis kundservice på Nygårdsvägen, på Fågelmyra avfallsanläggning samt här:

Samrådsunderlag för myndigheter
Samrådsunderlag för närboende
Foton av verksamheten

Vill ni ställa frågor om och/eller lämna synpunkter på vår verksamhet eller ansökan är ni välkomna att kontakta Christian Olhans, Borlänge Energi på tel. 0243-731 54 eller e-post: christian.olhans@borlange-energi.se , brev till: Borlänge Energi, Box 834, 781 28 Borlänge.

Synpunkter önskas senast den 24 juni 2020.

EPiTrace logger