Debatt: Vi vill se en nationell strategi för utbyggd kraftvärme

04 juli 2019

Vi kraftvärmeproducenter kan bidra till att lösa effektbristen i landet. En utbyggd lokal fjärr- och kraftvärme skulle avsevärt förbättra landets försörjning av både el och värme, med förnybara bränslen. En sådan satsning skulle dessutom göra Sverige mindre sårbart.

Idag ser vi hela branscher som ställer om från fossila till förnybara bränslen som svar på klimatfrågan. Allt mycket positivt. Och med den gemensamma nämnaren el.

 

Samma utveckling ser vi på många håll i Europa, och precis som där är det framför allt en utbyggnad av vind- och solkraft som ska göra jobbet. Det är en utveckling som är både bra och nödvändig, men som bär ett dilemma då mängden el från vind och sol just är väderberoende - och därför ojämn. Utbyggnad av förnybar kraftvärme löser detta dilemma då den tillför eleffekt när det behövs, är reglerbar och skapar stabilitet i elnätet. Med fler bostäder uppvärmda med fjärrvärme så minskas också eleffekttopparna kalla vinterdagar vilket avlastar elnäten.
På flera håll i Mälardalen och södra Sverige rapporteras om ökade risker för kapacitetsbrist i elnätens överföringsförmåga.

Utbyggd fjärr- och kraftvärme kan lösa detta:

  • Fjärrvärme kan avlasta elnäten med all den el som idag används för uppvärmning. Faktum är att under en kall vinterdag används idag så mycket som en tredjedel av förbrukad el för uppvärmning.
  • Kraftvärmen producerar förnybar el lokalt, när den som bäst behövs. Därigenom avlastas stamnätet för överföring och importbehov av el kalla perioder minskar.

Detta får stöd i en nyligen publicerad rapport av Sweco, 100 % förnybart med fjärr- och kraftvärme, som konstaterar att fjärrvärme kan bli en ännu viktigare storskalig flexibilitetslösning för kraftsystemet. Den säger också att en övergång från eluppvärmning till fjärrvärme skapar utrymme för den ökade elektrifiering vi står inför av industri, transport och växande städer.
På många håll görs idag investeringar i el-drivna värmelösningar i byggnader och större lokaler, trots att den förnybara el som kommer att produceras framöver kan användas på bättre sätt än att värma bostäder med. Rapporten är gjord på uppdrag av några av de undertecknande bolagen.

Så slutsatsen är att både omställningen till förnybart och den lokala effektbristen kan lösas med mer lokalt producerad fjärr- och kraftvärme. Det handlar om investeringar där beslut fattas av lokala aktörer, kommunala och regionala förvaltningar och bolag.

Att fjärr- och kraftvärmen är lokal är en styrka i energisystemet men lokala frågor får lätt en undanskymd roll i den nationella energidebatten. Nu behöver sökarljuset ställas in just här.
Därför vill vi nu se en nationell strategi för fjärr- och kraftvärmens roll i ett framtida förnybart energisystem. Och därför behöver riksdag och regering vara beredda att utveckla förutsättningar som gör det möjligt att tillvarata de fördelar fjärr- och kraftvärmen kan bidra med.

Lars Larsson, vd Borlänge Energi
Mats-Erik Olofsson, vd Eskilstuna Energi & Miljö
Per Dahlberg, vd Falu Energi & Vatten
Alf Engqvist, vd Göteborg Energi
Fridolf Eskilsson, vd Jönköping Energi
Niklas Gunnar, vd Mälarenergi
Sammy Tanhua, vd Skövde Energi
Anders Egelrud, vd Stockholm Exergi
Anders Jonsson vd Sundsvall Energi
Karin Medin, vd Söderenergi
Håkan Karlsson, vd Telge Nät
Anders Ericsson, vd Värmevärden
Erik Tellgren, vd Växjö Energi
Anders Östlund, vd Öresundskraft

Rapporten:Sweco, 100 % förnybart med fjärr- och kraftvärme

 

EPiTrace logger