Trädgårdsavfall i park och naturmark

Borlänge kommun och Borlänge Energi arbetar sedan många år med att skapa attraktiva boendemiljöer och rekreationsområden med höga upplevelsevärden. Att minska avfallsmängderna och dess miljöproblem är en del i detta. Kompostering och materialåtervinning är viktiga delar där alla Borlängebor kan bidra med värdefulla miljöinsatser. Tanken med kompostering är att den näring som finns i växtmaterialet skall återföras i trädgård och odling. Näringen går då runt i ett kretslopp. Felaktig hantering av trädgårdsavfall leder till flera problem.

Den näring som genom trädgårdsavfallet läggs i naturen påverkar växtligheten runt den plats där den läggs. Växter som är beroende av näringsfattig mark trängs undan och istället frodas kirskål, brännässlor och tistlar. I förlängningen leder detta till ökad igenväxning.

Naturområden förfulas och stigar kantas eller slutar i en stor avskrädeshög.

Skötsel av bostadsnära områden försvåras och fördyras, då högar med avfall hindrar maskiner eller personal att ta sig fram. Inte sällan innebär det en skaderisk.

Avfall som läggs kring träd leder till skador genom övergödsling och kvävning. Risken för svampangrepp på rötter och stambas ökar, vilket blir omöjligt att upptäcka när det ligger högar av kompost runt stammarna. Detta kan leda till att träd faller omkull med person- eller egendomskada som följd.

Stora ansamlingar av kompost leder inte sällan till lukt och skadedjursproblem.

Högar av trädgårdsavfall drar ofta med sig att andra saker kastas på samma plats t.ex. kylskåp, däck möbler och annat som inte hör hemma i naturen.

Detta påverkar grannsämjan då många upplever detta som ett problem, men man vill inte komma på kant med grannarna.

Visa respekt för dina grannar och naturen genom att kompostera på den egna tomten!

Om du inte kan eller vill kompostera själv hjälper Fågelmyra gärna till med detta.

Kompost

EPiTrace logger