Fågelmyra - Företag

Töm säcken -  från och med 1 november 2020

Med målet att återvinna mer och bränna mindre tar vi, från och med 1 november, inte längre emot stängda mörka sopsäckar på återvinningscentralen Fågelmyra. Detta gäller både privatpersoner och företag.
Läs mer

Nya regler för sortering av bygg- och rivningsavfall 
Den 1 augusti 2020 börjar nya bestämmelser att gälla för den som hanterar bygg- och rivningsavfall. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall. Kraven motsvarar bestämmelser i avfallsdirektivet. Den som samlar in bygg- och rivningsavfall som har sorterats ut ska samla in de avfallsslagen separat. Syftet med utsorteringskraven är att komma högre upp i avfallshierarkin så att både förberedelse för återanvändning och materialåtervinning kan öka. Utsorteringskraven kommer att ge ökade förutsättningar för att kunna åstadkomma fler cirkulära flöden av material inom bygg- och rivningsverksamheter.
Läs mer hos Naturvårdsverket

Avfallskuponger
För hushållen ingår återvinningscentralen-service i taxan  men inte för företag. Därför måste företag betala för att nyttja återvinningscentralen. Detta görs med hjälp av avfallskuponger/företagsbiljett.

Kuponger finns att köpa av personalen vid vågen. Betalas i efterhand mot faktura.

1 kupong - 320 kr/st
10 kuponger - 2700 kr
20 kuponger - 5000 kr
30 kuponger - 6900 kr

Avfallskupong behövs inte för:   

 • Wellpapp
 • Metallskrot
 • Elektronik
 • Ljuskällor
 • Batterier, inkl. bilbatterier
 • Förpackningar till Återvinningsstation

 

Biljetter ska lämnas för:

 • Brännbart
 • Deponi
 • Trä
 • Däck och Däck med fälg, max 8 st
 • Impregnerat trä
 • Stubbar
 • Trädgårdsavfall
 • Ris
 • Gips
 • Aska
 • Asbest – företag ska väga in – plastas

Vi har inga möjligheter att ta emot farligt avfall för företag och hänvisar därför till Ragn-Sells på Gesällgatan (Södra Backa).

Karakterisering av avfall

Nedanstående deponeringsregler gäller för dig som företagare:

 1. Karaktärisering, blankett ska alltid fyllas i
  Regelbundet genererat avfall (se i dokument till höger)
  Oregelbundet genererat avfall (se i dokument till höger)
 2. Farligt avfall ska laktestas. Fågelmyra återvinningscentral deponerar inte farligt avfall.

Avfallsproducent

Var och en som bedriver en verksamhet som ger upphov till avfall (ursprunglig producent) eller var och en som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.

Avvisning

Avfall som når anläggningen och som inte har ifylld blankett avvisar vi och enligt lag är vi skyldiga att meddela avvisningen till tillsynsmyndigheten.

Hur ofta behöver karakteriseringen göras?

 • Regelbundet genererat avfall

§ För icke farligt avfall gäller karakteriseringen så länge avfallets egenskaper eller den process som genererat avfallet inte förändras. § För farligt avfall ska en mindre provning, en så kallad överensstämmelse-provning, göras minst en gång per år.

 • Icke regelbundet genererat avfall

§ En ny karakterisering genomförs vid varje tillfälle.

Lagar och regler

 De nya reglerna går att hitta i Naturvårdsverkets föreskrift "Kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering, NFS 2004:10". Läs mer i länkar till höger på Naturvårdsverket.

 • Klassificeringen (bestämning av avfallskod, EWC) av avfallet görs enligt Avfallsförordningen (SFS 2011:927). Läs mer i länkar till höger på Naturvårdsverket.
 • Överensstämmelseprovning görs enligt (NFS 2004:10, §§ 17-19). Läs mer i "Länkar" på Naturvårdsverket.
EPiTrace logger