Borlänge kommun

Stadsmiljö - gata och park

På uppdrag av kommunen ansvarar Borlänge Energi frågor som rör gator, torg och parker. Vi ansvarar också för snöröjning och renhållning.

Parkavdelningen planerar och utvecklar kommunens park- och stadsnära naturområden. Den praktiska skötseln utförs av våra egna parkarbetare och av entreprenörer.

Sommarblommor drivs upp i egna växthus i Yttermora. Där finns också en träddepå där träden får stå på tillväxt innan de planteras ut i parkerna.

Vi arbetar med nya och befintliga parker och lekplatser, bostadsnära skogar, och grönremsor längs gator. Vi genomför också utsmyckning och möblering av gågator och torg.

Vi sköter även kommunens gator och vägar. Gatu- och vägnätet är över 50 mil långt och omfattar utöver tätortens gator samt gång- och cykelvägar även enskilda landsbygdsvägar.

Våra ansvar i siffror:

  • 308 km gator och vägar
  • 101 km gång- och cykelvägar
  • 158 km enskilda vägar
  • 44 broar
  • 16 500 gatubelysningspunkter
  • 26 kommunala cirkulationsplatser
  • 11 kommunala trafiksignaler