Publicerad

Investeringar på kraftvärmeverket Bäckelund

Vi gör en större investering för att minska vår miljöpåverkan och öka effektiviteten genom att utvinna mer restvärme. När det är genomfört lever vi också upp till EU:s skärpta industriutsläppsdirektiv.

Industrier som arbetar med förbränning av olika slag ska använda den teknik som ger minst påverkan på människa och miljö. Det regleras i ett industriutsläppsdirektiv från EU. Vi ser positivt på direktivet som möjliggör och stärker vår egen riktning mot uppsatta klimat- och miljömål.

Panna 7 kompletteras

I vår verksamhet är det kraftvärmeverket Bäckelund som omfattas och i huvudsak Panna 7. För att ge en bild av utsläppens fördelning från pannan så består de till absoluta merparten av sådana ämnen som normalt finns i luften, det vill säga kväve, vattenånga, koldioxid och syre. I övrigt så förekommer bland annat små mängder väteklorid .

Sedan detaljerna i direktivet blev kända har vi arbetat aktivt för att utreda och planera åtgärder för att uppfylla aktuella gränsvärden för väteklorid. Det har varit ett tillfälle för oss att utreda redan tilltänkta alternativ för att effektivisera driften och minimera utsläpp.

Vi har kommit fram till att det behövs en komplettering i rökgasreningen för Panna 7 för att nå en effektivare avskiljning av just väteklorid. Den teknik företaget avser att investera i återvinner samtidigt energin i rökgaserna, så spillvärmen tas om hand. Det innebär en stor investering och är ett tekniskt avancerat projekt.

Dispensförfrågan är inlämnad

Att komma fram till rätt åtgärder har tagit tid vilket innebär att vi inte efterlevde direktivet vid införandet i december 2023. Enligt Industriutsläppsförordningen (2013:250), 16 §, får Miljöprövningsdelegationen bevilja dispens från begränsningsvärdet till exempel taget med hänsyn till anläggningens tekniska egenskaper. Vi har sökt en dispens som är under behandling.

Innan kraven uppfylls

Under tiden dispensen hanteras lämnar företaget löpande med täta intervaller in rapporter om överträdelse riktade mot oss själva till Länsstyrelsen, vilket är enligt regelverket. Med anledning av att vi inte efterlever direktivet har Länsstyrelsen gjort en polisanmälan som resulterat i en företagsbot, vilken vi accepterar. Vi arbetar skyndsamt för att få den nya tekniska utrustningen på plats som reducerar väteklorid till en nivå som uppfyller de skärpta kraven.