Mina sidor

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Under 2023 fortsatte Borlänge Energi att ta en aktiv roll i att driva på en hållbar utveckling i energibranschen. Bland annat initierades arbetet med kretsloppsplanen och vi hade ett rekordår för återvinning och återbruk. Borlänge Energi tog ytterligare ett viktigt steg för att säkra och skapa tillväxtmöjligheter för Borlängebornas framtida värmebehov genom att köra Panna 8 i Kvarnsveden i egen regi.

Kriget i Ukraina orsakade utmaningar med höga räntekostnader, förseningar i leveranser och osäkerhet i tillgång och pris på biobränsle att ha negativa effekter på energibranschen. Borlängeborna behöver vara trygga i att ha tillgång till el, vatten, värme och stadsnät oberoende av vad som händer i världen. För att säkerställa och motverka en orolig energibransch har Borlänge Energi bland annat uppdaterat sina säkerhetsrutiner och krisberedskap. Som ett led i detta utvecklas våra anläggningar att fungera även vid omfattande störningar eller krissituationer, bland annat är reningsverket i Fagersta by självförsörjande på el och värme genom att återvinna gas från slam.

För Borlänge Energi är det viktigt att göra skillnad för de som bor och verkar i vår kommun. Under året har vi fortsatt att utveckla dialog och samarbete med ungdomar och föreningar i Borlänge.

– Under 2023 har det bland annat gett oss privilegiet att möta 1 600 ungdomar och verka positivt för föreningslivet. Vårt fokus är alltid att leverera goda tjänster och produkter till nöjda Borlängebor och vara en aktiv regional samverkanspartner, säger Mats- Erik Olofsson, VD på Borlänge Energi.

Viktiga händelser under 2023

  • Invigt vårt storskaliga batteri som kommer att hjälpa till i Sveriges energiomställning mot mer förnybar energi genom att erbjuda det till Svenska kraftnäts stödtjänstmarknader. Batteriet har en effekt på 10 MW och kommer att lagra 10 MWh energi. Batteriet har driftsatts under 2024.
  • Återvunnit och återbrukat närmare 5 ton sportutrustning till Fritidsbanken, 164 ton prylar till Ta Tillvara och 48 ton byggmaterial till Dala Återbyggdepå. Dessutom har det samlats in 37 ton textilier och 65 ton lastpallar till återbruk.
  • Fokuserat på att utveckla vårt arbetsmiljöarbete för att bland annat minska antalet tillbud, olycksfall, kränkande särbehandling och arbetsrelaterad sjukdom. Antalet förebyggande aktiviteter ökade med 26 procent. Samtidigt minskade antalet olycksfall med frånvaro med 79 procent jämfört med 2022.
  • Arbetat intensivt med att anpassa och införliva fjärrvärmeverket i Kvarnsveden i Borlänge Energis verksamhet.
  • För tredje året i rad fått betyget MVG av våra kunder i den årliga kundundersökningen.
  • Arbetat med att ställa om vår fordonsflotta till biogas, HVO och elektrifierade fordon. Under 2023 tankades 87 procent förnyelsebart (biogas, HVO, HVO100) bränsle, vilket är en ökning jämfört med 2022 då motsvarande siffra var 79 procent.
  • Under 2023 ökade andelen LED-armaturer från 24 procent till 34 procent i de 17 050 belysningsarmaturer som finns på Borlänges gator och vägar. Elförbrukningen från gatubelysningen minskade från 4 372 MWh år 2022 till 4 001 MWh år 2023.

Vi fortsätter arbetet för ett klimatsmart och grönt Borlänge

Borlänge Energis verksamhet ska genomsyras av ekonomisk-, ekologisk- och socialhållbarhet där Agenda 2030 fungerar som ett styrmedel i arbetet.

Under 2024 kommer Borlänge Energi att fokusera på förberedelser inför EU:s nya ramverk för hållbarhetsrapportering CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Detta innebär bland annat att vi ska synliggöra hur strategiskt hållbarhetsarbete är en naturlig del av företagets affär.

Under 2024 kommer vi att göra en kraftsamling för att jobba mot klimatneutralitet. En uppförandekod är under framtagande tillsammans med Falu Energi och Vatten. Syftet är att förtydliga Borlänge Energis förhållningssätt utifrån ett hållbarhetsperspektiv, för våra leverantörer och samarbetspartners, men också för oss själva. Vi fortsätter arbeta med mer hållbara arrangemang genom att vara hållbarhetspartner till musikfestivalen Alive och fotbollscupen Dalecarlia Cup.

Inom avfall och återvinning initieras arbetet med fastighetsnära insamling som beräknas vara klart till år 2027. Vi ser även fram emot att Gasum biogasanläggning intill Fågelmyra återvinningscentral där de kommer att tillverka biogas och biogödsel från vårt processade matavfall.

Läs års- och hållbarhetsredovisnigen i sin helhet