Publicerad

Elmarknadsanalys november 2023: Elpriserna stiger

November bjöd på höjda elpriser som ett resultat av torrt och kallt väder. Under månaden fick vi även bevittna en ovanlig händelse på den Europeiska elmarknaden.

I slutet av november ökade elpriserna avsevärt i Norden. Detta resulterade i att elpriset under november fördubblades jämfört föregående månad, men trots det blev priset endast hälften så högt som det var under samma period föregående år. Denna prisökning är i huvudsak på grund av det kyliga och torra vädret som ökade efterfrågan på el, men också på grund av oväntade stopp i kärnkraftsproduktionen i södra Sverige och Finland.

Mindre produktion än väntat

Under den sista veckan i november drabbades kärnkraftverken av flera oförutsedda avbrott. Den hydrologiska balansen, som haft ett kraftigt överskott, ligger nu runt normala nivåer. Den årliga isläggningen av vattenmagasinen genomfördes i mitten av november, vilket också tillfälligt påverkade produktionen. Isläggningen vid de större vattenkraftstationerna var planerad och utförs varje år för att få stabilare produktionsförhållanden under den kommande vintern. Vindkraftsproduktionen försämrades tillfälligt under månaden på grund av ogynnsamma väderförhållanden som orsakade isbildning på många av vindkraftverkens blad. I elområde 3 producerades det under november ca 70% av förväntad produktion.

Ökad efterfrågan på el

Även efterfrågan på el har börjat komma tillbaka till normala nivåer igen efter den tydliga minskningen, som var ett resultat av de höga prisnivåerna vi såg för ett år sedan. Detta gäller inte bara i Norden, utan mönstret är ännu mer tydligt i resten av Europa.

Fördelarna med en sammanlänkad marknad

Något som påverkar elpriserna positivt är att Europas gaslager är fyllda. Detta beror bland annat på hög produktion från Norge samt låg efterfrågan från Asien, vilket motverkar prisstegringar även i Norden, tack vare den sammanlänkade elhandelsmarknaden.

Felaktigt bud orsakade priskollaps

På elbörsen anger alla balansansvariga aktörer den mängd produktion och konsumtion som väntas inför nästkommande dag. De anger även det pris de är villiga att betala för att köpa el samt det pris de vill ha för såld el.
I slutet av november angav en aktör ett felaktigt bud som resulterade i kraftigt sänkta finska spotpriser under tio timmar i rad. Priset var inte bara negativt utan rekordlågt ända ner till -500 euro per MWh. Felet innebar att det såldes 5 787 MW el för mycket, vilket är mer än hälften av hela Finlands förbrukning och orsakade därför en priskollaps.

På grund av detta blev även det genomsnittliga finska spotpriset för den dagen rekordlågt på -203,40 euro per MWh, vilket är en ovanlig händelse på Europas elmarknad.

Ordlista

LNG – Liquid Natural Gas, naturgas som kyls ner och kan fraktas på fartyg.
Eltermin – ett fastpris på el över en viss tid.
Likviditet – hur mycket handel som sker.
Volatilitet – prisrörlighet, hur mycket en tillgång varierar i pris.
Hydrologisk balans – mängden vatten som finns i vatten- och snömagasinen samt vad som förväntas tillkomma från markvattnet översatt till möjlig producerad el
TWh = Terra Watt hours, 1 TWH = 1 000 000 000 kWh.
GW = Giga Watt
kW vs kWh = effekt vs energi