Mina sidor

Publicerad:

Nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme till näringsidkare

Energiföretagen Sverige har tillsammans med Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta, arbetat fram ett förslag till revideringar av de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare.

Arbetet har utförts inom ramen för parternas samarbete i Värmemarknadskommittén. Kommittén har godkänt förslaget, vilket innebär att det nu finns nya branschöverenskomna allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare.

När börjar villkoren gälla?

Det är upp till varje leverantör att bestämma när villkoren ska börja gälla för de egna kunderna. Det finns dock en förväntan från parterna att det sker senast den 1 september 2023. Enligt Fjärrvärmelagen (2008:263) ska kunden få underrättelse om villkorsändringar senast två månader innan de ska börja gälla. Kunden ska samtidigt upplysas om skälet till att villkoren ändras och om deras rätt till att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet.

Borlänge Energi har valt att låta de nya villkoren att gälla från och med 2023-09-01.

Varför nya villkor?

Den senaste större ändringen av de allmänna avtalsvillkoren gjordes 2015. Orsaken till att de allmänna avtalsvillkoren revideras nu är de förändringar i fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) och den nya föreskriften från Energimarknadsinspektionen (EiFS 2022:3) som beslutades sommaren 2022. Dessa ändringar gjordes i sin tur för att implementera en rad bestämmelser i nya EU-direktiv (Energieffektiviseringsdirektivet respektive Förnybartdirektivet). Det är också innehållet i nämnda föreskrift som till allra största delen ligger bakom ändrade skrivningar i villkoren. Därutöver har ett fåtal ytterligare ändringar gjorts, liksom några mindre språkliga justeringar.

Vad är nytt i villkoren?

Utöver några mindre språkliga justeringar så är de viktigaste förändringarna:

  • Bestämmelserna under avsnitt 4 ”Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering”. Där återges delar av Ei:s föreskrift.
  • En rad begrepp/termer har ändrats för att korrespondera med gällande författningar.
  • Fjärrvärmeföretagets rätt att installera reglerutrustning i kundens anläggning för effektbegränsning vid nödläge/haveri och liknande har förtydligats (punkt 7.5).
  • Fjärrvärmeföretagets rätt att göra prisändringar på grund av externa faktorer (såsom skatteändringar, force majeure, myndighetsbeslut) har fått lite snävare ramar (punkt 10.2).

Du hittar de nya allmänna avtalsvillkoren här Pdf, 709.9 kB. (pdf).

Frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på kundservice genom någon av våra kanaler till exempel chatten här på hemsidan eller e-post kund@borlange-energi.se om du har några frågor eller funderingar.