Mina sidor

Publicerad:

Elmarknadsanalys maj: Mer väderberoende kraft ökar
volatiliteten på elmarknaden

Vårfloden kom, och tillsammans med kraftigt sjunkande gaspriser fick vi se lägre priser på elmarknaden.

Vind och solkraften levererade väldigt bra under månaden och med mer väderberoende kraft i vårt elsystem så ökar också prissvängningarna. Dessa prissvängningar resulterar i att negativa elpriser blir allt vanligare och snittpriset halverades från föregående månad.

Revisionsperioden är i full gång för kärnkraften och produktionen har varit ca 65 % av installerad kapacitet under månaden. En av Forsmark-reaktorerna fick på grund av ett läckage i en kärnkraftstav stoppa sina 988 MW och var ute i några dygn. Utöver det har kärnkraftsproduktionen levererat enligt förväntningarna. Kärnkraftsoperatörerna har däremot flaggat för att minska sin produktion vid ihållande låga elpriser på marknaden.

Hydrologisk balans

Att vårfloden kommit har varit påtagligt i norra Sverige. Flertalet älvar har översvämmats och bland annat har SMHI utfärdat flera varningar. Vattenkraftsproducenterna har velat köra så mycket de kan, vilket har resulterat i en prispress. Den hydrologiska balansen i hela Norden ligger dock, om än marginellt, på minus.

Att vårfloden kommit har varit påtagligt i norra Sverige. Flertalet älvar har översvämmats och bland annat har SMHI utfärdat flera varningar. Vattenkraftsproducenterna har velat köra så mycket de kan, vilket har resulterat i en prispress. Den hydrologiska balansen i hela Norden ligger dock, om än marginellt, på minus. Naturgasen har varit den enskilt största orsaken till de höga elpriserna under vintern. Efter en varm vinter, minskad förbrukning och nu fulla naturgaslager inför nästa höst har priserna sjunkit närmare 80 % på några månader. Priset på kol har även det minskat rejält sen i höstas och kostnaden att producera el har minskat kraftigt. Bilden visar marknadsprisets variationer när vind och solkraften får en större
prispåverkan.

Kannibaliseringseffekt inom både sol och vindkraft

Avtrycket på elmarknaden från de väderberoende kraftslagen blir allt mer påtaglig i takt med att mer förnyelsebart byggs. Tidigare har man sett att vindkraften inte bara haft en prispåverkan utan även en Kannibaliseringseffekt. Vindkraftsproducenterna får alltså ett lägre pris då de producerar som mest när elpriset är lågt. Maj blev en bra månad där vindkraftsproduktionen var över förväntan. Nu kan vi även se tydligt att de soldränkta dagarna i maj resulterar, tack vare all ny solproduktion, i låga och ibland negativa priser mitt på dagen. Vi fick exempelvis också se att södra Sverige hade landets lägsta priser, något som hänt tre gånger sedan elområderna infördes i Sverige 2011.

Nära minsta möjliga pris på elmarknaden…

I slutet av månaden så var det inte bara Sverige som hade låga priser tack vare mycket solkraft, i Danmark var de priser på -50 öre/kWh och Nederländerna fick se priser ner mot -460 öre/kWh. På den europeiska elmarknaden finns det en tekniskt lägsta nivå som är på -550 öre/kWh. Den stora skillnaden mellan Sverige och länder som Danmark och Nederländerna är att de har stora solparker och merparten av den solcellsproduktion som finns i Sverige (2,4 GW) sitter tillsammans med förbrukning, till exempel på hustak. I höstas så var det tal om att maxpriset på elbörsen potentiellt kunde nås på uppsidan av prisintervallet, några månader senare är de tal om att minipriset kan nås.

Ordlista

LNG –Liquid Natural Gas, naturgas som kyls ner och kan fraktas på fartyg. Eltermin – ett fastpris på el över en viss tid.
Likviditet – hur mycket handel som sker.
Volatilitet – prisrörlighet, hur mycket en tillgång varierar i pris.
Hydrologisk balans – mängden vatten som finns i vatten- och snömagasinen samt vad som förväntas tillkomma från markvattnet översatt till möjlig producerad el.
TWh = Terra Watt hours, 1 TWH = 1 000 000 000 kWh.
GW = Giga Watt.