Publicerad

Från samtal med ledning och affärsområdeschefer -frågor och svar

Ett 20-tal Borlängebor slöt på måndagen den 6 mars upp till dialogmöte med Borlänge Energis ledning med syfte att få svar på viktiga frågor om verksamheten. På plats fanns styrelseordförande Lena Lagestam som modererade mötet, vd Mats-Erik Olofsson samt alla affärsområdeschefer.

Vd Mats-Erik Olofsson inledde mötet med att berätta om Borlänge Energis ägardirektiv samt vårt uppdrag gentemot kommunen. Viktiga hörnstenar för verksamheten handlar om den samhällsnytta som tillhandahålls samt att erbjuda ett stabilt och prisvärt alternativ för alla Borlängebor.

Under mötet fördes samtal om en rad olika ämnesområden. Nedan följer ett utdrag av de huvudsakliga frågeställningar som besvarades under dialogmötet.

Snöröjning och sandning

Varför plogas inte gator och cykelvägar ordentligt?

Vintersäsongen har varit särskilt utmanande med många och stora temperaturväxlingar vilket gett isbildning på gator och cykelvägar. När det snöar är det mycket som ska plogas på en och samma gång. Vid kraftigt snöfall är det ca 50 fordon samtidigt som arbetar med snöröjning ute på vägarna.

Alla som är missnöjda med snöröjningen uppmanas att felanmäla detta. Det bästa och enklaste sättet är att använda Borlänge Energis app, oavsett om det gäller isbildning, avsaknad av plogning eller vägar som behöver grusas.

Hur sandas gator, gång- och cykelvägar?

Det som sandas är villagator samt gång- och cykelvägar. Vägbanor där bilar och bussar kör saltas istället för att sandas. När det blir för kallt har inte saltet avsedd effekt, då sandar vi de platserna som är hala vid t.ex. busshållsplatser.

Entreprenörer kallas ut när det är halt men på grund av stora temperaturvariationer, som har varit den här vintern, är det svårt att komma till bukt med halkan. När temperaturen stiger sjunker nämligen sanden ner i isen och det blir snabbt problem med halka igen.

Vad kostar snöröjningen varje år?

Borlänge Energi har en budget på 14 miljoner för nuvarande vintersäsong.

Fastighetsägare ska hålla trottoarer vid sin fastighet fri, men om snö skyfflas upp på trottoaren vid plogning, ska fastighetsägaren då behöva skotta den varje gång?

Det stämmer att fastighetsägare är ansvariga för att hålla trottoarer vid sin fastighet fri från snö. I de fall trottoaren används som snöupplag behöver inte fastighetsägaren skotta bort snön.

Varför klipps inte gräset ordentligt och överallt?

Stadsmiljön sköts på uppdrag av kommunen. På grund av förändrade anslag skiljer sig det ordinarie schemat från tidigare år och vi har behövt lägga längre intervall mellan klippningarna på vissa ytor. Under 2023 kommer det att publiceras kartor på vår webbplats där det går att se aktuell klassning på gräsklippning för olika områden.

Fjärrvärme

Hur mycket har priset höjts på fjärrvärme?

den ovanligt kalla decembermånaden under 2022 gjorde att det märktes på fjärrvärmekostnaden. Priset höjdes under året med ca 22 % men då från väldigt låga nivåer, jämfört med övriga landet. Trots att fjärrvärmepriset ökat ligger det sett till övriga Sverige fortfarande lågt då priset innan ökningen legat på väldigt låga nivåer. Det nuvarande priset är fortfarande lågt i jämförelse med övriga Sverige.

Elmarknaden, elnätet och Borlängepriset

Hur kommer det att bli med Borlängepriset när elmarknaden är som den är just nu?

På grund av rådande situation på elmarknaden kommer vi sannolikt att se en större prisvariationer än tidigare. Borlängepriset är trots detta ett stabilt val jämfört med andra mer traditionella prismodeller och riktar sig till de individer som önskar trygghet och stabilitet över tid. I vissa fall kan rörligt pris ligga lägre än Borlängepriset men det krävs också ett avsevärt större engagemang från kunden. Vi har en stor förmåga att leverera prisvärd elhandel till våra kunder.

Hur mycket el producerar Borlänge Energi själva?

Borlänge Energi producerar cirka 130 GWh el ett normalår. Ungefär 90 GWh är vattenkraft, 6 GWh är vindkraft och resterande del kommer från kraftvärmeverket i Bäckelund. Den storskaliga vattenkraften har lägst produktionskostnad om man beaktar både rörliga och fasta kostnader.

Hur ligger Borlänge Energi till rent generellt med prisnivån ställt mot övriga kommuners energibolag?

Årligen ges den s.k. Nils Holgersson rapporten ut där ett fiktivt flerbostadshus flyttas runt i Sveriges samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för avfallshantering, vattentjänster, el och fjärrvärme. I 2022 års undersökning hamnade Borlänge på tredje plats.

Varför har ni investerat i ett batteri, vad kommer det att ge för nytta?

Svenska kraftnät har i uppdrag att säkerställa att elsystemet är i balans. För att klara det behövs resurser som snabbt och under korta förlopp kan tillföra eller ta emot el från elnätet. Ett större batteri som laddas eller laddas ur är väl lämpat för ändamålet och batteriets kapacitet kommer att bjudas ut på Svenska kraftnäts marknader för så kallade stödtjänster och därmed bidra till ett mer hållbart elsystem.

Kommer elnätet att räcka till när det sätts upp solceller på många hustak?

Vi har haft några enstaka fall där elnätet behöver förstärkas. Vi gör beräkningar för att säkerställa att kapaciteten finns i elnätet, och vårt mål är att vara proaktiva så att vi kan genomföra nätåtgärder innan det behövs.

Är det stor tillväxt på solceller?

Ja, det är en stor tillväxt av solcellsanläggningar. Det finns idag cirka 840 inkopplade solcellsanläggningar i Borlänge, något som sammanlagt ger en stor effekt på ca 10,8 MW.

Fiber och nätavgiften

Vad ingår i fibernätavgiften och har nätavgiften för fiber blivit högre?

Avgiften avser den del av fibernätet som går fram till dörren och inkluderar även underhåll. Nätavgiften har inte höjts på fler år tack vare en ökad kundbas som bidrar till att kostnaden fördelas på fler hushåll. På så sätt har vi kunnat bibehålla en fortsatt låg nätavgift.

Avfall och återvinning

Kommer vi att se någon förändring framåt när det gäller källsortering?

Det kommer att ske flertalet förändringar gällande källsortering. Från och med 1 januari 2024 övergår ansvaret att samla in förpackningar från FTI till att bli kommunalt ansvar. Senast den 1 januari 2027 ska vi ha infört fastighetsnära insamling av förpackningar från hushållen (papper, plast, glas och metall).

Utöver detta ska skrymmande förpackningar av papper och plast samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser. Vi på Borlänge Energi kommer att ta över 25 återvinningsstationer. Vilket system vi väljer för insamling av förpackningar från villor är ännu inte klart utan något som vi studerar ihop med andra kommuner.