Publicerad

Elmarknadsanalys februari: Vindkraftens månad

För första gången producerade vindkraften lika mycket som kärnkraften. Det är tydligt att vindkraften spelar en allt större roll på elmarknaden i norden.

Vindkraftsproduktionen var väldigt bra vilket påverkade elpriserna mycket. Elpriserna på kontinenten har sjunkit mycket tack vare förbrukningsminskningar samt milt väder. Oskarshamn 3 togs ur drift i slutet av månaden och februaris elpris blev ca 10 öre/kWh lägre än månaden innan på ca 90 öre/kWh.

Vindkraftsproduktionen har varit väldigt bra under månaden och varit en stor bidragande orsak till att priset under februari blev som det blev. Kraftslaget producerade lika mycket el som kärnkraften för första gången och de båda kraftslagen stod för ca 27 procent vardera av elproduktionen under månaden. Vindkraften påverkar elpriset i norden mer och mer och tydligare blir det. Eftersom merparten av vindkraften är installerad i elområde 2 och 3 så frikopplar elområde 4 oftare prismässigt. Detta var något vi fick se även i februari med ett högre elpris i södra Sverige.

Den hydrologiska balansen ligger stabilt på ca -5 TWh i Norden där inflödet legat enligt prognosen för säsongen.

Kärnkraften i februari

På kärnkraftssidan så har Olkilouto 3 i Finland skjutit fram produktionsstarten ytterligare till den 15 april. I Sverige så är fortfarande Ringhals 4 ute och Oskarshamn 3 togs drift i slutet av månaden. Orsaken är en bränsleskada som upptäcktes för någon vecka sen som gör att små mängder bränsle kommer ut i processvattnet. Oskarshamn 3, som är Sveriges största reaktor är beräknat att vara ur drift i åtta dygn.

Naturgaspriserna har stabiliserats de sista veckorna och lagernivåerna i Europa som man varit tidigare orolig för ser ut att ligga på väldigt bra nivåer. Inflödet av LNG har kunnat hittills kompensera den uteblivna ryska gasen från Nord Stream ledningarna tack vare att det inte varit så kallt samt att minskningen av efterfrågan ute i Europa varit påtaglig.

Stratosfärisk uppvärmning

Det har varit starka indikationer på att vi kommer i början på nästa månad få en stratosfärisk uppvärmning. Det betyder att polarvirveln bryter sin rotation runt Nordpolen och kylan norrifrån kommer ner över Skandinavien. Detta var något som hände för två år sen och vi fick se höga elpriser, denna gången kommer den stratosfäriska uppvärmningen senare på säsongen och prispåverkan blir sannolikt inte lika stor.

Överintäkter för elproducenter

I slutet av månaden så röstade Regeringen igenom propositionen angående de nya bestämmelserna för beskattning av elproduktion. Anläggningar som är under 1 MW kommer inte bli påverkade av de nya reglerna. Beskattningsunderlaget för elproduktion är på 90 % när marknadspriset ligger över 1957 SEK/MWh. Finansiella positioner kommer dock tas i beaktning.

Ordlista

LNG –Liquid Natural Gas, naturgas som kyls ner och kan fraktas på fartyg
Eltermin – ett fastpris på el över en viss tid
Likviditet – hur mycket handel som sker
Volatilitet – prisrörlighet, hur mycket en tillgång varierar i pris
Hydrologisk balans – mängden vatten som finns i vatten- och snömagasinen samt vad som förväntas tillkomma från markvattnet översatt till möjlig producerad el.
TWh = Terra Watt hours, 1 TWH = 1 000 000 000 kWh
GW = Giga Watt