Mina sidor

Publicerad:

Stort projekt för tryggad vattenförsörjning

Även under den kallare delen av året pågår arbetet för fullt med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Lennheden. Den värdefulla vattentäkten ska skyddas samtidigt som servicen ökar.

Badelundaåsen är en av Sveriges största grundvattentäkter och genom dricksvattenanläggningarna i Lennheden – Tjärna försörjer den cirka 90 000 människor i Borlänge och Falun med rent vatten.

Ett av de största hoten för att hålla vattnet fritt från föroreningar är dåligt utformade enskilda avlopp där spillvattnet går ner i vattentäkten. Detta riskerar att påverka grundvattnet. De ämnen man ser särskilt allvarligt på är sjukdomsframkallande mikrober, läkemedelsrester och kemikalier. Mot den bakgrunden pågår sedan flera år ett stort projekt där ledningsnätet byggs ut i olika etapper och fastigheterna i området ansluts till kommunala vattentjänster

Visar ledningar som försetts med flöten för att kunna dras ut i vattnet.

Ledningarna förses med vikter och flöten för att kunna dras till rätt position i Dalälven.

Vad händer just nu

I området som benämns Lennheden Norra är hela vatten- och spillvattenledningsnätet utbyggt och driftsatt. Fokus ligger nu på Lennheden Södra.

Runt årsskiftet färdigställdes den något utmanande delen att dra ledningarna i Daläven. Entreprenören monterade då vikter och flöten på ledningarna för att sedan dra ut dem i älven och upp på andra sidan genom de borrade skyddsrören. Sedan sänktes ledningarna ner på botten av älven. Den norra och södra delen kunde på så vis kopplas ihop ledningsmässigt.

Nu i februari och under resten av vintern fortsätter arbetet med att schakta för att ge plats åt ledningarna som ska läggas längs berörda sträckor. Efter Lennheden Södra kommer turen till Pusselbo.

Faktaruta Riksintresse

Dricksvattenanläggningen Lennheden – Tjärna klassas från 2016 som riksintresse. Det är Havs- och vattenmyndigheten som pekat ut 28 anläggningar i Sverige som anses extra viktiga för den nationella vattenförsörjningen.

Syftet med att peka ut områden som riksintressen är enligt myndigheten att skapa förutsättningar för hänsynstagande. Riksintresset ska bland annat uppmärksammas i olika planeringsprocesser. Delvis mot den bakgrunden fick Borlänge kommun ett föreläggande av Länsstyrelsen att bygga ut det kommunala spillvattennätet något som nu genomförs av Borlänge Energi.