Mina sidor

Publicerad:

Så har vi klarat fjärrvärmeleveransen

Under omställningsarbetet i Kvarnsveden, där Panna 8 nu är helt i Borlänge Energis regi, har vi inte haft möjlighet att använda ordinarie bränslen i samma utsträckning som vanligt.

Att koppla om Panna 8 har varit en omfattande process med många tillhörande projekt i varierande storlek. Den tillfälliga bränslehanteringen i kombination med ändrade driftsförhållande har medfört att det behövts kompletteras med kol i bränslemixen, framförallt vid kallare väder. Under en period hade vi också brist på biobränsle i vårt egna lager.

Omställningsarbetet har också gjort att våra pannor på Bäckelund under perioder inte haft den backup som tidigare funnits. Oplanerade stopp och underhållsarbeten har bidragit till att man där tvingats öka andelen olja för att klara värmeleveransen.

Att använda fossila bränslen är inget som Borlänge Energi önskar, men en säker värmeleverans till kunderna, även i extraordinära lägen, kommer i första hand .

Ca 800 kubikmeter olja har eldats i Bäckelund främst under september, oktober och december. Tidigare årsförbrukningar brukar ligga mellan 100 – 200 kubikmeter. Det innebär att vi på årsbasis är uppe i en andel av ca 1,5 % fossila bränslen i mixen mot tidigare års 0,2 %.

Nu fortsätter arbetet med att skapa permanenta lösningar för panna 8. Det kommer att pågå under en längre period. Vi väljer alltid den väg som i slutänden påskyndar omställningen till ett fossilfritt samhälle.