Mina sidor

Publicerad:

Elmarknadsanalys december och sammanfattning för 2022

December blev en ansträngd månad på elmarknaden med de dyraste priserna någonsin.

Trots låga och till och med negativa elpriser under slutet av månaden så har december varit en ansträngd månad på elmarknaden. Regeringen uppmanade nationen att minska sin elförbrukning för att säkerställa tillräcklig tillgång på el och elpriset blev det dyraste någonsin på månadsbasis. För att stötta elsäkerheten fick vi även se Svenska kraftnät aktivera Karlshamnsverket på sina 562 MW.

Kärnkraften

Kärnkraften har haft en utmanande månad där Oskarshamn 3 reaktorn var tvungen att tas ur drift mellan den 9-17 december för att fixa ett generatorproblem. I samma sväng meddelade även Vattenfall att Ringhals 3 behöver stängas tillfälligt innan den 31 maj för en extra revision. Återstarten av Ringhals 4 har blivit framskjuten till den 23 februari och uppstarten av Olkilouto 3 är uppskjuten ytterligare en månad, denna gång till den 8 mars 2023. Sammantaget så levererade ändå den nordiska kärnkraften ca 90 % av förväntad produktion.

Kol, olja och naturgas

Det milda vädret på kontinenten har gjort att naturgasen har blivit billigare och lagernivåerna ligger fortfarande på en bra nivå. Det höga priset på naturgas har gjort att användningen av kol som energikälla ökat markant, speciellt i Tyskland. Kolanvändningen under december var den största på sex år i landet där kolet stod för 36 % av all el som framställdes. Detta går att jämföra med år 2021 där kolet stod för 31 % av elframställningen eller med vindkraften som står för 17 % av elen som framställs i landet.
Ryssland förbjöd oljeexport till länder som inför det pristak som G7-länderna, EU och Australien kommit överens om tidigare i månaden. Pristaket innebär att rysk råolja inte får säljas för mer än 60 dollar fatet.

Is i norr

Isbildning på vindkraftverkens blad orsakade driftstopp för över 1 000 MW under en period mitt i månaden. Detta tillsammans med kylan bidrog till att december blev en mindre bra månad för vindkraftsproduktionen med ca 80 % av förväntad elproduktion, och endast 65 % av förväntad elproduktion i elområde 3. Samtidigt som isbildningen på vindkraftsverken inträffade så begränsade vattenkraften i samma område sin produktion till följd av isläggningen. Den hydrologiska balansen försämrades och ligger på ca -14 TWh. Södra Norge, som varit i fokus under året, hade nivåerna under hösten förbättrats men vi kan nu återigen se en minskning i magasinen.

Svenska kraftnät: ”finns en reell risk för bortkoppling i vinter”

Karlshamnsverket har ställts i beredskap mellan den 16 november och den 15 mars. Inför denna vinter har även affärsverket avtalat om mothandelsresurser med Heleneholmsverket (95 MW) i Malmö och Ryaverket (261 MW) i Göteborg till den sista mars 2023. Mothandel betyder att anläggningarna kan öka sin produktion när Svenska kraftnät beordrar, vilket gör att det blir ett bättre flöde i elnätet och minskar risken för överbelastning.

Förslag på elprisstöd till företag

Stödet kommer baseras på företagens faktiska kostnader för inköpt el och företagen kommer bara få stöd om elkostnaderna överstiger en och en halv gånger företagets genomsnittspris under 2021. EU:s statsstödsregelverk gör att endast 70 % av 2021 års förbrukning kan läggas till grund för beräkning av stödet. Stödet kommer ha ett tak på två miljoner euro och en minsta nivå att elkostnaderna uppgått till minst 50 000kr. EU-kommissionen behöver först godkänna stödet innan det kan antas.

Energiskatten höjs

Efter att man för ett par år sen bestämde att index taxera energiskatten så blev ökningen från 2022 till 2023 9 %. Från 45 öre/kWh, inklusive moms, 2022 till 49 öre/kWh efter årsskiftet.

Ordlista

LNG –Liquid Natural Gas, naturgas som kyls ner och kan fraktas på fartyg Eltermin – Ett fastpris på el över en viss tid
Likviditet – hur mycket handel som sker
Volatilitet – prisrörlighet, hur mycket en tillgång varierar i pris
Hydrologisk balans – mängden vatten som finns i vatten- och snömagasinen samt vad som förväntas tillkomma från markvattnet översatt till möjlig producerad el.
TWh = Terra Watt hours, 1 TWH = 1 000 000 000 kWh
GW = Giga Watt

Summering 2022 - Året man började prata kronor per kWh

2022 var ett händelserikt år som går till historien för elbranschen. Ett krig i Europa där Ryssland invaderade Ukraina, låga nivåer i vattenmagasinen och en kärnkraftsproduktion som inte producerat den mängd el som förväntats. Lägg där till en extrem värme under sommaren så kanske det inte är så konstigt att elpriserna toppat nyhetsrubrikerna och elprisrekord slagits på löpande band under året som gått.

Elpriskompensation på grund av höga prisnivåer

Regeringen har även varit ute flertal gånger och pratat elpriser och vikten av att minska sin förbrukning samt att en elpriskompensation kommer delas ut på grund av de höga prisnivåerna. EU-kommissionens reglering med ett intäktstak för elproducenter är något unikt som inträffade under hösten.

December blev den dyraste månaden någonsin

Att den svenska kronan varit svag under året bidrog även det till de höga elpriserna, SEK/Euro kursen avslutade året på 11,17 vilket är väldigt högt historiskt. Högsta elpriset på timbasis inträffade i augusti och var på 7,52 kr/kWh, vilket var en bra bit från rekordet 2010 på 13,76 kr/kWh, medan december blev den dyraste månaden någonsin.

Rysk naturgas i fokus

Rysk naturgas som tidigare nämnts har varit i fokus när man pratar elpriser och leveranserna minskade drastiskt även innan sprängningen av pipelinenen för naturgas, Northstream 1 och 2, som gick mellan Ryssland och Tyskland i september. Anmärkningsvärt är dock att naturgasen flödat från Ryssland via och till Ukraina nästan konstant under hela året.

Extrem värme under sommaren

Den extrema värmen vi hade under sommaren bidrog även den till ökad förbrukning och minskad möjlig effektuttag från kärnkraften i Europa. Där fransk kärnkraft varit en stor bidragande orsak till de höga elpriserna vi sett. Frankrike som traditionellt är den största elexportören i Europa blev en importör och landet har haft nästan hälften av sina 56 kärnkraftsreaktorer ur drift merparten av året.
Den hydrologiska balansen har varit ansträngd i hela Europa och i Norden så har södra Norges vattenmagasin stuckit ut med nya bottennoteringar i fyllnadsgrad.

Det har också funnits ljusglimtar under året!

Solkraften har ökat med ca 33 % till en produktion på 2 TWh och vindkraften har ökat med 22 % till en produktion på 33 TWh. Totalt ökade Sveriges elproduktion med 1 % till 170 TWh samtidigt som vi minskade vår elförbrukning med 4 %. Med detta som grund så kunde Sverige ha en rekordhög nettoexport av el på 33 TWh.