Mina sidor

Publicerad:

Elmarknadsanalys augusti 2022: Energikriget mellan Europa och Ryssland fortsätter

Elpriserna rusade vidare under månaden i en sällan skådad takt. Det rörliga priset passerade 200 öre/kWh med råge och oron inför vintern har lett till att terminspriserna inför vintern passerade 700 öre/kWh.

Den hydrologiska balansen har under månaden legat relativt stilla på ca minus 8 TWh där underskottet i södra Norge kvarstår och tangerar 20 års lägsta nivåer månad efter månad. Norra Norge och norra Sverige har haft väldigt goda tillrinningar, så höga att stora mängder vatten har spillts under månaden i till exempel Luleälven.
På andra sidan landet har Karlshamnsverket körts under merparten av månaden när elpriserna varit så pass höga att det varit lönsamt.

Vindkraften har levererat en bra bit under förväntan, speciellt i södra och mellersta Sverige med endast ca 80% av förväntad produktion.

Kärnkraften ligger på ca 80 % tillgänglighet på grund av årligt underhåll,. Till det kommer att Ringhals 4 förväntade revision blir längre än vad som var initialt planerat och man kommer inte tillbaka i drift förrän sista november.

Kolkraftverken i Europa har haft utmaningar med att få tag på tillräckligt med bränsle under året då vattennivåerna varit väldigt låga och majoriteten av kolet transporteras på pråmar. I och med den stundande energikrisen har länder börjar transportera kolet på tåg och prioriterar de transporterna högre än persontågen.

Svenska Kraftnät ska utreda högkostnadsskydd inför vintern

Regeringen har gett Svenska Kraftnät i uppdrag att utreda och föreslå ett högkostnadsskydd för både företag och hushåll i vinter. Insatsen ska ska finansieras med 90 miljarder kronor från flaskhalsintäkter.

Flaskhalsintäkter uppstår om elpriset i ett elområde där elen produceras är lägre än i det elområde dit elen överförs. Mellanskillnaden kallas flaskhalsintäkt och ges till det företag som överför elen mellan de två elområdena - i detta fall Svenska kraftnät.

Regeringen vill att de 90 miljarderna ska fördelas jämnt mellan hushåll och företag för att skydda från höga priser och att extra hänsyn ska tas till de elområden som är mest utsatta, elområde 3 och 4.

Sverige största elexportören i Europa

Under första halvan av 2022 gick Sverige om Frankrike, landet som nästan alltid exporterar mest, som det landet i Europa som exporterat mest el. Frankrike har haft stora problem med sin kärnkraft under året och Sverige har haft en god fyllnadsgrad i vattenmagasinen samtidigt som vindkraften levererat över förväntan. Sveriges nettoexport uppgick till 16 TWh, en ökning med 2,2 TWh, samtidigt som Frankrike gick från en nettoexport förra året på 21,5 TWh till en nettoimport på 2,5 TWh i år.

Nya elprisområden?

Den europeiska byrån för samarbeten mellan energitillsynsmyndigheterna (ACER) lämnade mer konkreta förslag på vilka alternativa elområdesindelningar Sverige ska ta ställning till. För Sveriges del ska fem förslag utredas och Svenska Kraftnät har ett år på sig att genomföra översynen och se om eventuella förändringar kommer införas. Förslag ska ges till regeringen juli 2023 och införandet är planerat att ske 2025.

Förslagen som ligger på bordet är:

- SE3+SE4 slås ihop och nytt ”Stockholmsområde”
- SE1+SE2 slås ihop, SE3+SE4 slås ihop och nytt Stor-Stockholm som innefattar Gävle, Uppsala och delar av Mälardalen
- SE1+SE2 (inklusive lite SE3) slås ihop, SE3+SE4 slås ihop, nytt Stockholmsområde
- SE1, SE2 (inklusive lite SE3), SE3+SE4 slås ihop, nytt Stor-Stockholmsområde

Se kartbild hos Svenska Kraftnät Länk till annan webbplats.

Ändrad marknadsmodell?

Efter priser som passerat 1 euro/kWh i både Frankrike och Tyskland gick den senare ut under slutet av månaden och sa att de ville ändra marknadsmodellen på hur elpriset sätts i Europa.
Förslaget är att man ska frikoppla gas- och elmarknaderna.
Elpriserna har drivits upp av låg produktionskapacitet från gaskraftverk som startats upp med kort varsel för att möta ökad efterfrågan som en följd av kriget i Ukraina och energikriget med Ryssland.
Priset för att tillverka el från förnyelsebart har förblivit lågt och den tyska talespersonen vill ”ta itu med de oväntade vinsterna som elproducenter gjort”.

Med länder som bland annat Italien, Frankrike, Spanien, Belgien, Österrike, Portugal och Grekland som stöttar förslaget så inväntar marknaden med spänning vad som händer den 9 september när EU-ministrarna träffas. Då får vi se om man låter marknadsmodellen vara kvar eller om man intervenerar.

Ordlista

LNG –Liquid Natural Gas, naturgas som kyls ner och kan fraktas på fartyg
Eltermin – Ett fastpris på el över en viss tid
Likviditet – hur mycket handel som sker
Volatilitet – prisrörlighet, hur mycket en tillgång varierar i pris
Hydrologisk balans – mängden vatten som finns i vatten- och snömagasinen samt vad som förväntas tillkomma från markvattnet översatt till möjlig producerad el.
TWh = Terra Watt hours, 1 TWH = 1 000 000 000 kWh