Mina sidor

Publicerad:

Elmarknadsanalys maj: Politiken sätter agendan för energipriserna

Då kriget i Ukraina fortsätter påverkas elpriset av att fler länder väljer att inte betala sin energiimport till Ryssland i rubel. Vårfloden är igång och även om tillrinningarna ökar så har vi ett fortsatt stort underskott i Norden. Vindkraften har producerat mycket mer än vad som prognostiserats (150 % över förväntad produktion) vilket bidragit till att hålla nere priserna. Trots det landade det rörliga priset över 100 öre/kWh, vilket är en dubblering sen 2021 och en tiodubbling sen 2020.

Finland anslöt sig till de länder som vägrar betala sin gas och el i rubel och fick då se sin energiimport från Ryssland strypas. Den importen utgör cirka 10 % av landets elförbrukning och Finland förväntar sig kunna ersätta den ryska importen med svensk och med import av LNG från USA. När Olkilouto 3 kommer igång i höst ser det ut som att landet blir självförsörjande.

Vårfloden har kommit igång på riktigt under månaden och med den ökar tillrinningarna till vattenmagasinen. Dock gör en sen vårflod tillsammans med tidigare tidvis varma temperaturer att en stor del har avdunstat. Den hydrologiska balansen ligger på ca -17 TWh i Norden och underskottet ligger fortsatt i södra Norge, som efter de nya utlandskablarna till Tyskland och Storbritannien möjliggjort att norrmännen kunnat kapitalisera på höga elpriser i Europa. I och med att hela det hydrologiska underskottet ligger i södra Norge har myndigheterna där gått ut med att det är ett ”stramt läge” och ser en 20 % sannolikhet för ransonering.

Det är inte bara vi i Norden som har mycket vattenkraft. I Europa, särskilt i Alperna, finns många stora vattenmagasin. Även där råder underskott.

Kärnkraften fortsätter sitt årliga underhåll och ligger på cirka 75 % av maximalt utnyttjande effekt med Forsmark 3, Ringhals 3 och Olkilouto 1. Även om den nordiska kärnkraftsproduktionen går enligt plan så är läget den omvända i Frankrike som kämpar med stora utmaningar. Under hela året har landets kärnkraft levererat långt under årssnittet för de senaste 10 åren och har de senaste månaderna legat på nästan hälften av vad som producerats under samma period tidigare.

Nya förslag från EU-kommissionen

2027 ska all rysk import ha fasats ut med hjälp av energibesparingar, mer förnybar el samt import av fossila bränslen från andra länder. Innan 2029 ska det vara obligatoriskt för alla nya hus att ha solpaneler på taken, detta inkluderar kommersiella, offentliga men även bostadshus.

Omställningen till förnyelsebart föreslås att ökas från dagens 24 % till 45 % år 2030 med hjälp av den stora återhämtningsfonden och väntas kosta 210 miljarder euro (ca 2 200 miljarder kronor). Det är pengar som EU gemensamt ska låna samtidigt som man också väntas hämta in 20 miljarder euro extra från utsläppsrätter genom att erbjuda marknaden fler.

Orkansäsongen har påbörjats vilket sätter en prispremie på oljan. Tillsammans med oljeembargot EU beslutade om har priset på oljan stigit markant i slutet på månaden. Oljeembargot har påföljden att tankfartyg med olja inte får leverans från Ryssland till EU. Via pipelines, som står för 1/3 av oljeimporten, kommer det fortfarande flöda likt tidigare. Detta på grund av att länder som Ungern, Tjeckien och Slovakien inte skulle klara sin inhemska försörjning utan denna leverans.

Varför vill Ryssland ha betalt i rubel och inte euro?

EU-länder har gått ut gemensamt och sagt att man inte kommer köpa mer gas, olja och kol från Ryssland. Däremot kommer ingångna avtal fortsätta levereras, avtal som kan sträcka sig upp till 10 år fram i tiden. Hela 200 bcm av Europas totala gasbehov på 550 bcm/år levereras av Ryssland vilket gör det väldigt svårt att stoppa inköpen på kort sikt.

EU har gått ut med ekonomiska sanktioner mot Ryssland som då svarat med kravet att man vill ha betalt för sin gas i rubel. Ett antal länder har därmed slutat få leverans men de flesta länder kan trots allt fortsätta med sina gasköp från Ryssland. Detta är möjligt genom att dessa länder betalar i euro till Gazprom bank, en bank som var undantagen sanktionslistan från EU. Gazprom bank växlar sen euro till rubel så att Gazprom gas och Ryssland får betalt i rubel.

Vi avslutar analysen med en bild som visar hur volatil marknaden kan vara när systemet är pressat.

Här ser vi priset den 28/5 där det var väldigt mycket vind i hela Norden som sen mojnade framåt kvällen samtidigt som efterfrågan ökade.

Priset gick från 0,7 öre/kWh till 143 öre/kWh.


Diagram som visar elpris 28 maj 2022