Kvalitets & miljöpolicy

Borlänge Energi arbetar aktivt för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Borlänge. Genom att integrera och utveckla våra verksamheter ska vi verka för att uppnå största möjliga samhällsnytta.

Miljö och hållbarhet

Borlänge Energi ska vara ledande i miljöfrågor inom kommunkoncernen och sträva emot att bli klimatneutrala och bidra till att kommunens miljöstrategi och miljöplan uppnås för en positiv samhällsutveckling. Arbete med energiomställning, cirkulär ekonomi och biologisk mångfald är områden som leder oss i rätt riktning.

Kvalitet

Ett av våra viktigaste kvalitetsmål är kundnöjdhet vilket innebär att Borlänge Energi ska vara en ledande aktör med en helhetssyn på kunderna. Borlänge Energi ska vara en av de tio främsta aktörerna i ”Nils Holgersson-undersökningen”. En framgångsfaktor är samverkan med kunder, ägare, samarbetspartners och leverantörer för att nå uppsatta visioner och mål samt driva på utvecklingen genom innovativa lösningar.

Internt omfattar kvalitetsarbetet att vi har en hög ambitionsnivå när det gäller våra interna processer för att kunna ha nöjda medarbetare och vara kostnadseffektiva. De anställdas kompetens och engagemang är den bärande faktorn för att vi ska lyckas samt att ständiga förbättringar genomsyrar företagets alla delar. Borlänge Energi ska vara certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 för att säkerställa kvalitets- och miljöarbetet.

Vi följer lagar och andra bindande krav med god framförhållning.

Social hållbarhet

Vår sociala hållbarhet återspeglas genom aktivt utbildande mot kund, skolor och allmänheten. Vi ställer också krav på våra leverantörer att vi gemensamt bidrar till ett bättre samhälle.

Här nedan följer de Agenda 2030 mål som är prioriterade för ett hållbart Borlänge:

Certifiering

AB Borlänge Energi med dotterbolaget AB Borlänge Energi Elnät är sedan januari 2001 miljöcertifierade och sedan augusti 2002 kvalitetscertifierade.

Vi har ett ledningssystem för miljö och kvalitet som uppfyller kraven enligt ISO standarderna 14001:2015 och 9001:2015. Certifieringen innefattar alla våra verksamheter.

ISO-certifieringen innebär att vi varje år blir granskade av revisorer som kontrollerar att vi följer våra standardkrav. Vi strävar ständigt efter att bli bättre på vårt arbete och det gör vi på olika sätt, till exempel genom våra miljö- och kvalitetspolicys, långsiktiga och kortsiktiga mål för verksamheten och genom att ständigt jobba för borlängebornas bästa.