Mina sidor

Riktlinjer för hantering av personuppgifter

AB Borlänge Energi, som fortsättningsvis beskrivs som Borlänge Energi eller vi, respekterar din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, samt dina rättigheter gentemot oss och hur du kan hantera dessa rättigheter.

Policyn gäller för dig som:

 • är kund hos oss
 • är mottagare av elektroniska eller fysiska försändelser (ex. brev, gods, e-post, nyhetsbrev) som vi förmedlar
 • besöker våra webbsidor, appar, plattformar och sociala medier (digitala kanaler)
 • deltar i marknadsaktiviteter, tävlingar och kundundersökningar
 • på annat sätt kommer i kontakt med oss, t.ex. via vår kundservice.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. All behandling av personuppgifter inom Borlänge Energi sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen, även kallat GDPR, som kompletterande nationell lagstiftning.

Inom EU och EES gäller Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR - General Data Protection Regulation).

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande person. Det innebär att många olika typer av uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, och preferenser kan utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, t.ex. insamling, lagring, bearbetning, användning för olika ändamål, ändring eller förstöring av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och för vilka ändamål?

Som kund hos Borlänge Energis behandlar vi exempelvis ditt namn, din postadress, din e-postadress, ditt telefonnummer, uppgifter om dina tjänster hos oss och anläggningsadress. I vissa fall kommer även personnummer, preferenser, beteendemönster och information om att du är fullmaktsinnehavare eller god man att behandlas. Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 • För att kunna leverera tjänsten som du beställt i enlighet med avtalet med dig, inklusive tjänstebeskrivningen och de särskilda villkoren för tjänsten.
 • För att kunna tillhandahålla tilläggstjänster såsom tillgång till Borlänge Energis kundportal, kallat för ”Mina sidor” på vilken du kan få information om dina tjänster och administrera kunduppgifter.
 • För att administrera ärenden via vår kundservice.
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post och e-post. Du kan välja bort ytterligare utskick via en länk i varje utskick som görs via e-post.
 • För informationsändamål, däribland för kommunikation via post och e-post. Du kan välja bort ytterligare utskick genom att kontakta oss.
 • För att genomföra kundundersökningar.
 • För att förebygga, upptäcka och beivra bedrägerier och missbruk av Borlänge Energis tjänster.
 • För att upprätta avidentifierad statistik över hur Borlänge Energis tjänster används.
 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra Borlänge Energis tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på.
 • Förutsatt att du samtyckt till det, för att skapa anpassade målgrupper för att kunna rikta anpassade erbjudanden och annonser till dig på Borlänge Energis digitala kanaler. Du kan när som helst dra tillbaka lämnat samtycke genom att använda de opt-out verktyg som erbjuds på den digitala kanalen där riktad marknadsföring och annonsering förekommer. Saknas sådana opt-out verktyg, kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

När du besöker/använder våra digitala kanaler samlar vi in uppgifter som du själv väljer att lämna till oss, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer och andra identifikationsuppgifter.

Vi kan även behandla information om din användning av digitala kanaler såsom transaktionshistorik och teknisk data om de enheter som du använder för att få tillgång till Borlänge Energis digitala kanaler, exempelvis vilken enhet eller webbläsare som du använder.

Borlänge Energi placerar så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas det in uppgifter om hur du använder den digitala kanalen. Mer information om vilka cookies Borlänge Energi placerar i våra digitala kanaler och om hur du tar bort dessa cookies finns i Borlänge Energis cookiepolicy. Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla, underhålla, testa och förbättra våra digitala kanaler.
 • För att ge dig support vid eventuella problem med våra digitala plattformar.
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post och mejl. Du kan välja bort ytterligare utskick via en länk i varje utskick som görs via mejl.
 • För att skapa rapporter, följa upp marknadsföringskampanjer och upprätta avidentifierad statistik över användning av våra digitala kanaler.
 • För förvaltning, utveckling och test av våra IT-system i syfte att säkerställa att våra digitala kanaler håller hög kvalitet samt för att upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp t.ex. virusattacker.
 • Förutsatt att du samtyckt till det, för att skapa anpassade målgrupper för att kunna rikta anpassade erbjudanden och annonser till dig på Borlänge Energis digitala kanaler. Du kan när som helst dra tillbaka lämnat samtycke genom att använda de opt-out verktyg som erbjuds på den digitala kanalen där riktad marknadsföring och annonsering förekommer. Saknas sådana opt-out verktyg, kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Om du deltar i tävlingar, kundundersökningar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar behandlar vi t.ex. kontaktuppgifter, tävlingsbidrag, åsikter, preferenser och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss. Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att administrera marknadsaktiviteten, tävlingen eller kundundersökningen, inklusive återkoppling till dig och utbetalning av eventuella vinster.
 • För att informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter, tävlingar och kundundersökningar.
 • För marknadsföringsändamål, däribland marknadsföring via post och mejl. Du kan välja bort ytterligare utskick via en länk i varje utskick som görs via mejl.
 • Ta fram avidentifierad statistik från marknadsaktiviteter, tävlingar och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster.
 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra Borlänge Energis tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på.

När du är i kontakt med oss via t.ex. kundservicefunktioner behandlar vi uppgifter hänförliga till ditt kundärende. Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom Facebook (Meta), Linkedin och Instagram (Meta) kan Borlänge Energi även komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma. Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 • För att vi ska kunna kommunicera med dig och administrera ditt ärende vid kontakt via kundservice, formulär och i våra konton i sociala medier.
 • För att analysera samtal och chattar i syfte att förbättra vår kommunikation samt för din och vår säkerhet.
 • För att upprätta avidentifierad statistik över hur Borlänge Energis kommunikationsfunktioner används.
 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra Borlänge Energis tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på.

Gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Borlänge Energis rättsliga skyldigheter. Därefter gallrar vi dina personuppgifter enligt vår gallringspolicy eller interna riktlinjer för radering av data.

Laglig grund våra behandlingar av dina personuppgifter

Borlänge Energi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på frågor som du ställer till kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla och förbättra våra tjänster. Vi behandlar även dina personuppgifter då vi har en rättslig skyldighet att göra det, t.ex. bokföringslagen (1999:1078) eller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59)

Om Borlänge Energi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, vilket i regel sker genom att du aktivt får klicka i en ruta på vår webbplats, skriva under en blankett eller i ett avtal.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Borlänge Energi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Borlänge Energis kunder behandlas konfidentiellt. Adressinformation i vårt register kan i vissa fall lämnas till myndigheter med stöd av lag eller annan författning t. ex offentlighetsprincipen.

Utlämnande av personuppgifter

Borlänge Energi kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Borlänge Energis räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Borlänge Energis samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.

Bolag som hanterar personuppgifter för Borlänge Energis räkning undertecknar alltid avtal med Borlänge Energi för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Borlänge Energi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift enligt lag eller myndighetsbeslut.

Borlänge Energi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. avsändande företag i syfte att agera på och hantera kundsynpunkter för att förbättra kundupplevelsen.

Borlänge Energi kan komma att dela insamlad, avidentifierad användardata till servrar som finns placerade utanför EU/EES med avsikt att utveckla och förbättra våra digitala kanaler.

Borlänge Energi säljer aldrig eller lämnar ut personuppgifter till tredje part.

Externa länkar

Denna personuppgiftspolicy gäller bl.a. för information som Borlänge Energi behandlar om dig i våra digitala kanaler. Borlänge Energis digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella webbplatsen.

Behandling av personuppgifter om barn och känsliga personuppgifter

Borlänge Energi samlar inte medvetet in personuppgifter om barn eller känsliga personuppgifter. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till Borlänge Energi, exempelvis genom en genomförd intervju som publiceras i våra digitala kanaler, ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges nedan, för att du ska kunna utöva dina barns rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

Dina rättigheter i samband med vår behandling

Du har följande rättigheter gentemot det bolag som behandlar dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är Borlänge Energis tillgång till uppgifterna begränsad.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Personuppgifter som inte behandlas av Borlänge Energi

Borlänge Energi behandlar inte personuppgifter från samarbetspartners eller andra digitala tjänster och plattformar som exempelvis tjänsteleverantörer för fiber, Facebook (Meta) eller Kivra och är därför inte personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för personuppgifter som lämnas när du använder dessa tjänster. Det är företaget som tillhandahåller tjänsten eller produkten som du ska vända dig till för information om behandlingen av sådana personuppgifter.

Kontaktinformation

För att utöva någon av dina rättigheter kontakta oss via kundtjänst eller via post till:

AB Borlänge Energi
Nygårdsvägen 9,
781 70 Borlänge.

Begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och därför ska begäran postas genom brev till oss.

Skicka brevet till:

AB Borlänge Energi
Begäran om registerutdrag
Box 834, 781 28 Borlänge

Vänligen notera att Borlänge Energi som huvudregel inte godtar att rättigheter utövas för någon annan person genom fullmakt. Den person som vill utöva en rättighet behöver därför själv inkomma med en begäran.

Borlänge Energi delar Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter med Borlänge kommun. Om du har frågor rörande hur Borlänge Energi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta Borlänge Energis dataskyddsombud via nedanstående adressuppgifter eller formulär. Är du företagskund, vänligen kontakta Borlänge Energis kundservice eller ansvarig säljare.

Om du anser att Borlänge Energis behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, har du också rätt att klaga till tillämplig tillsynsmyndighet.

Ändring av denna personuppgiftspolicy

Borlänge Energi kan komma att från en tid till en annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Borlänge Energis webbplats.