Borlänge kommuns logotyp

Sekretess

Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör. Därefter behandlas de enligt offentlighetsprincipen.

Sekretess kan gälla till skydd för det allmännas ekonomiska intresse eller till skydd för enskildas ekonomiska intresse. Det finns även andra sekretessbestämmelser. Vi kan därmed sekretessbelägga vissa uppgifter i anbuden. Om du som anbudsgivare vill sekretessbelägga hela eller delar av ditt anbud ska detta klart framgå, tillsammans med vilka skäl som åberopas samt en beskrivning av vilken skada företaget kan lida i det fall uppgiften röjs.

Finns ingen begäran om sekretess tydligt angiven i anbudet med en beskrivning av hur anbudsgivaren kan komma att lida skada, kan vi komma att lämna ut uppgifter utan att kontakta anbudslämnaren.

Observera att det alltid görs en sekretessprövning i enlighet med gällande sekretesslagstiftning innan allmänna handlingar lämnas ut.

Personuppgiftsbehandling gällande anbud
Enligt offentlighetsprincipen i Offentlighets- och sekretesslagen blir inkomna anbud en allmän handling. Offentlighetsprincipen gäller före GDPR.

Det innebär att samtliga uppgifter som inkommer i ett anbud, t.ex. namn, kontaktuppgifter, referenser, bild, CV, etc kan komma att lämnas ut till tredje man vid begäran. Om ni inte samtycker till att detta kan utlämnas ska sekretess begäras i anbudet.

Vi råder anbudsgivare att vara restriktiva med att använda sig av onödiga personuppgifter i sitt anbud.

Om du vill ta del av andras anbud
Om du begär ut kopior på handlingar av oss, så vill vi att du tydligt anger vilka handlingar du vill ta del av.

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här