Mina sidor

Ska du gräva?

Om du ska gräva någonstans ska du först beställa en ledningsanvisning för att få veta var el- och optokablar, VA- och fjärrvärmeledningar finns.

Ledningsanvisningen är gratis om du kontaktar oss minst tre arbetsdagar innan du börjar gräva. Vid kortare framförhållning tar vi ut en avgift på 950 kr inkl. moms. Avgiften utgår även om man vill ha samma sträcka utsatt ytterligare en gång.

Begäran av ledningsanvisning gör du via Ledningskollen
Besök Ledningskollen Länk till annan webbplats.

Om du gräver av eller skadar en kabel eller ledning kan du få betala reparationskostnaden.


Generella bestämmelser för grävning

Grävning nära ledningar

Maskingrävning får ej göras inom 1 meter från markerad ledning.

Friläggning av ledningar

I de fall ledningar friläggs är det viktigt att återfyllnad kring ledningar görs på föreskriftsenligt sätt. I de fall ledningar är frilagda i samband med andra arbeten kan det behövas skyddsåtgärder runt ledningar för att minska risker för skador, kontakta Borlänge Energi i god tid för planering av skyddsåtgärder.

Luftledningar

Vid arbeten nära luftledningar är det viktigt att iaktta rätt säkerhetsavstånd till ledningarna, 2 m i höjd- och sidled vid lågspänning och 4 m i höjd- och sidled för högspänning.

Skadad ledning

Om en ledning skadas kontakta omedelbart Borlänge Energi.
Observera att elledningar som är skadade kan vara livsfarliga att vidröra, avbryt arbetena omedelbart och kontakta Borlänge Energi.

Borlänge Energi jobbar aktivt med att underlätta för dig som kund och minimera antal skador på ledningar. Vi är med i ett nationellt projekt som arbetar med att minska grävskador, läs gärna mer på Grävallvar Länk till annan webbplats..