Mina sidor

Så läser du din faktura

Fakturaförklaringen gäller en villakund med avtal på våra vanligaste tjänster.

Beroende på vilka tillval du har och om dina avtal skiljer sig från våra standardabonnemang så kan det finnas delar på din faktura som inte finns med i vår förklaring.

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor.
Ha då gärna ditt kundnummer till hands om det är möjligt.

Fakturans delar

Här ser du fakturadatum, faktura/ocr-nummer, ditt kundnummer och fakturaadress. Fakturadatum är datumet då fakturan skapades hos oss.

Här kan du se vilken anläggningsadress som denna faktura gäller för och även din anläggnings ID-nummer. Det är information som du behöver uppge till oss när du flyttar, byter eller tecknar om ditt elavtal.

I denna del kan du även se vilket elnätsområde din anläggning tillhör. Området anges med tre bokstäver, exempelvis BRL.

Under den här delen hittar du en sammanställning över kostnaderna för de tjänster du köper av oss uppdelade per bolag.

AB Borlänge Energi Elnät – Summan du betalar för det som rör ditt abonnemang för elnät

AB Borlänge Energi - Summa du betalar för elhandel, vatten och avlopp, fjärrvärme, Husakuten, stadsnät och avfallstjänster under denna fakturaperiod.

Har du solceller och säljer el till oss syns det på raden "Elnät produktion" (nätnyttan). och "Elhandel produktion" (ersättning för levererade kWh).

Längst ner på den första sidan står information om när din faktura ska vara oss tillhanda och hur mycket du ska betala.

Skärndump av faktura som visar sidan 1
Fakturaförklaring

Här hittar du information som rör elöverföringen hem till dig. Tillsammans med elmätarens nummer står information om vilket datum vi gjort avläsningen och hur förbrukningen har sett ut. Aktuell mätarställning vid avläsningen visas och även mätarställningen för föregående period.

Du ser vilket säkringstyp ditt abonnemang gäller, till exempel ”Abonnemang 20 A”. Kostnader visas för abonnemanget, elöverföringen och energiskatten.

Om du säljer el till oss via dina solceller så finns avsnittet "Elnät produktion" med. Där syns hur många kWh du levererat till oss och vad din ersättning för nätnyttan är. Ersättningen för elen syns under avsnittet för elhandel.

Här förklarar vi några begrepp som finns med i denna del:

Nätavtal
Avtalet som reglerar villkoren för överföringen av el hem till dig.

Elöverföring
En rörlig avgift för transporten av el på elnätet till din fastighet. Kostnaden baseras på hur mycket el du använder. Din elanvändning anges i kWh (Kilowattimmar).

Energiskatt
Den skatt du betalar för din elanvändning.

Fakturaförklaring elnät

Om du köper din el av oss kan du här se din avtalsform, din månadsavgift och ditt elpris här. Du ser också hur mycket el du förbrukat i antal kilowattimmar och vad summan blir för din elanvändning.

Om du säljer el till oss via dina solceller så finns avsnittet "Elhandel produktion" med. Där syns hur många kWh du levererat till oss och vad din ersättning är utifrån avtalsform. Ersättningen för nätnyttan syns under avsnittet för elnät.

Här förklarar vi begrepp som finns med i denna del:

Månadsavgift
En fast avgift som är oförändrad oavsett hur mycket el du använder.

Fakturaförklaring elhandel

Borlängepriset Aktiv

När vi sätter Borlängepriset beräknar vi en uppskattad profilkostnad och bakar in den i priset. Med Borlängepriset Aktiv så drar vi av den kostnaden och lägger istället till den faktiska profilkostnad som din anläggning haft under månaden. Beroende på hur du styrt din förbrukning under månaden kan den ses som ett avdrag eller ett påslag.

Fakturan för Borlängepriset Aktiv består alltså av grundpriset (Borlängepriset), ett avdrag för den inbakade profilkostnaden som var en del av grundpriset (profiljustering kollektiv) samt din faktiska profilkostnad (prisjustering egen anläggning).

Här finns uppgifterna som är knutet till din mätare och till din vattenförbrukning. Du kan se vattenmätarens nummer, din beräknade årsförbrukning och årskostnad och även hur mycket vatten du förbrukade under faktureringsperioden.

Här förklarar vi begrepp några specifika begrepp som finns med i denna del:

Fast avgift
En fast avgift som är oförändrad oavsett hur mycket vatten du förbrukar. Avgiften täcker kostnader för abonnemanget, till exempel administration.

Förbrukningsavgift
En rörlig avgift som avser din förbrukning av vatten. Det är den här avgiften du som kund själv kan påverka genom att du ser över din vattenförbrukning.

Dagvatten Fastighet/gata
En fast avgift per bostadsenhet som bland annat ger bidrag till underhållskostnader för VA-nätet.

Fakturaförklaring vatten och avlopp

Vår jourtjänst där du som villaägare kan ansluta dig för att få akut hjälp med praktiska ting som rör ditt hus.

Du ser månadsavgiften och beräknad årskostnad.

Fakturaförklaring Husakuten

Om du har ett avtal på hämtning av ditt hushållsavfall redovisas det här. Här kan du också se vad du har för storlek på ditt kärl för restavfall och vilket hämtningsintervall du har.

Här förklarar vi några specifika begrepp som finns med i denna del:

Grundavgift
Den fasta avgiften täcker allmänna kostnader för ditt abonnemang, till exempel administration.

Fakturaförklaring avfall

Om du köper fjärrvärme av oss kan du se alla dina uppgifter som är kopplade till din anläggning och fjärrvärmeanvändning här. Du hittar ditt mätarnummer för din fjärrvärmemätare och kan se din beräknade årsförbrukning och årskostnad och även hur mycket fjärrvärme som levererades hem till dig under faktureringsperioden.

Fast avgift
En fast avgift som är oförändrad oavsett hur mycket fjärrvärme du förbrukat.

Energipris
Här redovisas din mätarställning, hur mycket fjärrvärme du förbrukat och kostnaden för det under denna fakturaperiod.

Fakturaförklaring Fjärrvärme

Du som har fiber genom Borlänge Energi betalar en månatlig avgift för tillgången till stadsnätet. Den faktureras av oss på fakturan ser du vilken anslutningsform du har och vad den kostar. Som användare av nätet, köper du sen dina tjänster direkt från de olika tjänsteleverantörerna.

Fakturaförklaring stadsnät