Nya Hagavägen – en attraktiv stadsgata


Tyras torg - innan de gröna bänkarna kom på plats.

Nu pågår arbetet med att bygga om Hagavägen till en attraktiv stadsgata med fokus på framkomlighet för cyklister och gående.

Hagavägen byggs om för att det ska bli lättare, trevligare och säkrare för gående och cyklister att röra sig längs gatan. Målet är att skapa mer stadskänsla genom större utrymme för möten och rörelse. Ombyggnationen kommer innebära att bilister, gående och cyklister samsas bättre om ytorna. 

Byggnationerna innebär omfattande arbete, utöver upprustning av gatumiljön innefattas även arbeten med el-, fjärrvärme-, vatten- och avloppsledningar. Arbetet kommer att ske i etapper mellan 2019-2021.

Det händer just nu!


Vecka 11
Tisdag 10 mars stängs Hagavägen av för trafik från korsningen med Engelbrektsgatan till Tempos norra infart.

Vecka 10
Etapp 2 startar.Under vecka 10 kommer vår nya entreprenör och utförare, Scandinavian Roadconstruction, etablera sig i området för att påbörja sitt uppdrag med etapp 2. Etappen innefattar sträckan från Engelbrektsgatan till Röda vägen, även en del sidogator kommer att beröras.

Vecka 2
Etapp 1 och etapp 4 är nu öppnad för trafik.En del justeringsarbeten kvarstår bland annat färdigställande av Tyras Torg. Under försommaren läggs det översta asfaltslagret och trafiken kommer då att vara avstäng under kortare tid.

I mars - april 2020 påbörjas etapp 2 som berör sträckan mellan Engelbrektsgatan och Röda vägen.  

Tidigare händelser

 

 Klicka här för att öppna bilden som pfd

Några av de förändringar som planeras är:

  • Bredare gång- och cykelbanor för att göra det lättare och trevligare för fotgängare och cyklister.
  • Träd, gräs och buskar planteras längs gatan för att skapa rumskänsla och mysiga grönytor
  • Ytorna framför butikslokalerna utformas i torganda för att ge fler naturliga mötesplatser.
  • Utmed gatan placeras sittplatser, planteringar och cykelparkeringar.
  • Busshållplatser och övergångsställen görs om för att skapa trygga och säkra passager för fotgängare.
  • Tyras torg får en upprustning och blir mer attraktiv för vistelse.

 

EPiTrace logger