Snövall till radhus

Vinterväghållning

Det är Borlänge Energi, på uppdrag av Borlänge kommun, som ansvarar för snöröjning och sandning av Borlänges gator och cykelbanor.

Vi anlitar entreprenörer för att ta hand om plogning och sandning men sköter vissa gator i centrala staden med egna resurser. Statliga vägar och delar av cykelvägnätet sköter Trafikverket. Privata vägföreningar och fastighetsbolag har ansvaret för sina gator och cykelvägar.

Uppdraget vi har av kommunen finns närmare beskrivet i
Snö och renhållningsföreskrifter för gångbanor Pdf, 20.1 kB.

Vanliga frågor och svar kring vinterväghållning

Trafikverket har en interaktiv karta där du kan se om en väg är statlig, kommunal eller enskild. Du söker på exempelvis plats eller vägnummer och kan filtrera på "Väghållare" i filterfunktionen som heter "Välj vad du vill se i kartan". För att se vägarna kan du behöva zooma i kartan.

https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket Länk till annan webbplats.

Vi får ofta frågor om hur vi prioriterar plogning och sandning och hur mycket snö det ska komma för att vi ska bege oss ut.

  • Cykelvägar och centrum är alltid prioriterat och där plogar vi när det kommit 4-6 cm snö. Åtgärdstiden är cirka 6-10 timmar. Sandning sker vid behov.
  • För våra högtrafikerade vägnät gäller upp till 5 cm.
    De saltas när behov finns och temperaturen är den rätta.
  • För bostadsgator och enskilda vägar gäller ett snödjup om minst 8 cm. Åtgärdstiden är ca 6-10 timmar.

    I dessa pdf-filer hittar du mer information
    Prioriteringskarta för gång- cykelväg  Pdf, 17.2 MB.Det snöar i Borlänge Pdf, 1.2 MB.

Som fastighetsägare är du skyldig att avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet.

Använder vi gångbanan som snöupplag så behöver inte du som fastighetsägare skotta rent gångbanan. Då ska istället sandning för gångtrafiken ske till en bredd av en meter vid närmaste sidan av körbanan. Vid gågator ska sandning ske till en bredd av två meter från fasad.

Vid snöröjning bildas snövallar vid infarter. De entreprenörer som sköter vägar och gator vintertid har i uppdrag att minimera snövallar i största möjliga mån. Trots detta går det inte att undvika att vallar uppkommer och vi hoppas att du har överseende med detta.

Då snövallar ändå uppstår kan du som Borlängebo, med särskilda förhinder att själv ta bort din vall, vända dig till oss. Din förfrågan kan lämnas först tre dagar efter snövallens uppkomst.

Om du ser snöhögar som skymmer sikten i trafiken, eller uppmärksammar något annat som behöver felanmälas är du välkommen att höra av dig via någon av våra kontaktvägar.

Vår app har en funktion för felanmälan och du kan också chatta med oss via den. Chatten finns också här på hemsidan.

Här kan du läsa mer om appen:
Vår mobilapp

E-post:
kund@borlange-energi.se

Telefon:
0243-730 00

Anledningen att vi får is på vissa vägar är att bilar har hunnit trafikera vägarna och därmed plattat till snön till en hård kaka, som inte plogen får bort.

När vi sedan får dessa kraftiga temperaturväxlingar med blandad nederbörd så bildas is. För att få bort denna is krävs mildväder under längre tid eller att vi hyvlar vägarna.

Vi hyvlar alla gator där behov finns (dock inte det prioriterade vägnätet, för det är asfalt rent på grund av saltning).

Potthål kan uppstå fort vid stora och täta temperaturväxlingar. Lagningen av hål på vintern är ofta bara en temporär lösning. Det beror på att det material som kan användas under vintertid inte har samma kvalitet och vidhäftning som den asfalt som kan användas när det är varmt och torrt. Därför äger de flesta permanenta lagningarna rum under den torra sommarperioden.

Borlänge Energi bjuder på sand för dig som vill sanda din uppfart och trottoaren.

Vi har ställt upp ett flak på industriområdet Norra Backa. Du hittar det vid infarten till Sibylla, bakom Biltema. Flaket fylls på när det passar in i övrig verksamhet och utifrån vår tillgång på lämpligt grus.

Du får hämta den sand du behöver för privat bruk - max två hinkar - så räcker sanden till alla som behöver.

Det finns också ett antal sandlådor för sandning utplacerade på platser där det kan förekomma halka i kombination med lutning, alltså i backar.

På grund av minskade resurser finns det i år färre utställda sandlådor för sandning än tidigare år. Har sandlådan du brukar besöka försvunnit kan det ha att göra med att den inte nyttjas särskilt frekvent, eller att den står på en plats där det är plan mark.

Vi använder främst sand och krossgrus vid bekämpning av halka, ibland används även salt på större vägar.

Här kan du hämta sand för egen halkbekämpning

Sophämtning på vintern

Vid halt väglag kan våra sopbilar bli försenade. Låt kärlen stå kvar om det inte är tömt. Vi kommer så snart det är möjligt.

Påsarna kanske har frusit fast?

Du kan minska risken för att det händer genom att lägga en tidning i botten på sopkärlet. Dubbla matavfallspåsar i behållaren inomhus förhindrar läckage som ute i tunnan leder till fastfrysning.

Innan hämtning kan du öppna locket och se så att inga påsar har frusit fast. Hacka loss eventuellt fastfrusna påsar med en spade eller kvast.

Får du sopkärlen sönderkörda av plogbilen?

Du kan minska risken för att plogbilarna ska köra sönder dina sopkärl genom att ta in kärlen på tomten efter tömning.