Mina sidor
Stationsgatan i Borlänge med bussar som står vid hållplatser.

Trafik och järnväg

Vi ansvarar för skötseln av kommunens gator och vägar. Året runt, dygnet runt sköter vi gatu- och vägnätet som är över 50 mil långt. Det omfattar utöver tätortens gator, gång- och cykelvägar även enskilda landsbygdsvägar.

Vinterväghållning

Det är Borlänge Energi, på uppdrag av Borlänge kommun, som ansvarar för snöröjning och sandning av Borlänges gator och cykelbanor.

Vi anlitar entreprenörer för att ta hand om plogning och sandning men sköter vissa gator i centrala staden med egna resurser. Statliga vägar och delar av cykelvägnätet sköter Trafikverket. Privata vägföreningar och fastighetsbolag har ansvaret för sina gator och cykelvägar.

Vinterväghållning

För dig som ska gräva i allmän mark

I syfte att förbättra planering och utförande samt förenkla rutinerna vid grävning i allmän mark, har vi utarbetat en skriften Anvisningar för grävning i allmän mark.
Ta del av den och annan viktig information på Grävning i allmän mark


Tryggt och dekorativt

Visste du att vi har cirka 16 500 belysningspunkter som tänds och släcks i gatu- och vägnätet?