Mina sidor

Skyddsvärda träd

Gamla träd är sällsynta

I stadens kyrkogårdar, parker och alléer kan man fortfarande hitta gamla träd. De ger livsrum åt växter och djur, samtidigt som de erbjuder oss människor svalka, skydd och vackra miljöer. Tyvärr tas gamla träd alltför lättvindigt bort i våra städer. I 1700-talets engelska parker var åldrandet ett naturligt inslag och gamla träd smyckades med klätterväxter. Idag däremot anses ett träd ofta förbrukat redan i mitten av sin levnad.

Med åldern ökar antalet hyresgäster

Gamla träd har fler livsmiljöer att erbjuda än unga träd, därför ökar antalet hyresgäster med trädets ålder. De ädla lövträden alm, ask, lönn och lind blir alla gamla men äldst blir eken. Med tiden angrips träd av rötsvampar – grenar faller av och skapar håligheter där fåglar och fladdermöss finner sitt sommarviste. I håligheterna bildas så kallad mulm av trädmjöl, svamphyfer, spillning och gamla fågelbon. I den döda veden och mulmen lever skalbaggar, myror och andra småkryp. På stammens skrovliga bark trivs lavar och mossor. En enda gammal ek kan hysa närmare 1500 olika arter av växter och djur.

Rätt skötsel förlänger livet

Eftersom det är brist på gamla träd är varje enskilt träd värdefullt. För att förlänga trädets livslängd kan vissa träd behöva stagas upp eller beskäras. När ett träd dör bör det om möjligt sparas stående, annars kapas till högstubbe eller fällas omkull och lämnas som låga. Död ved är viktigt för många insekter, mossor och lavar. En ständig tillgång på gamla träd och död ved är en nödvändighet för flera av trädens invånare, eftersom de inte kan förflytta sig långa sträckor.

  • Ingen giltig användare vald.