Mina sidor

Skog

Skogen i anslutning till tätorten har många användningsområden, rekreation, lek, naturvård, närmiljö för boende, störningsskydd, skolundervisning med mera. Dessa intressen tillsammans med styrande dokument som detaljplaner och policys påverkar skogskötselns inriktning och utformning.

Borlänge Energi Stadsmiljö ansvarar för skogsområden nära bebyggelse som i detaljplan är avsatta som allmän platsmark. Detta gäller oftast i tätorten, t.ex. stora delar av skogen närmast bostäder i Skräddarbacken, Årby och Medväga, men även större och mindre skogsdungar runt om i staden, skogsridåer längs gång- och cykelvägar m.m. Ansvaret för kommunens skogsinnehav utanför tätorten och i vissa fall närmare bebyggelse där områdena inte täcks av detaljplaner, samt för kommunala naturreservat ligger på Borlänge kommuns Plan- och Markkontor. Organisationerna samarbetar naturligtvis kring skogsskötselåtgärder m.m. på olika sätt där det bedöms lämpligt.

Generellt bedrivs skogsskötseln med s.k. hyggesfria metoder som plockhuggning och olika former av gallringar med noggrant urval av enskilda träd, där den övergripande ambitionen är att inte förändra områdets huvudsakliga karaktär samtidigt som hänsyn till övriga intressen tas. Innan de flesta skötselåtgärder där närboende eller andra intressenter bedöms finnas, görs ett utskick som beskriver åtgärder och kontaktvägar för samråd kring åtgärderna.

I några områden som t.ex. Årbysänkan och Skräddarbacken har skötselplaner tagits fram i samarbete med Borlänge kommuns Plan- och Markkontor. I dessa beskrivs skogsskötseln lite mer ingående.

Skötselplan Skräddarbacken Pdf, 23.1 MB.
Skötselplan Åselbysänkan Pdf, 2.7 MB.

  • Ingen giltig användare vald.