Mina sidor

Så hanterar du fett och olja

Genom att installera avskiljare för fett och olja bidrar du till att reningsverkens processer fungerar, att kvalitén på det vatten som återförs till recipienten är god samt att det slam som produceras vid de kommunala reningsverken kan återföras i ett kretslopp.

Fastighetsägaren är ansvarig för sitt och eventuella hyresgästers utsläpp till avloppsnätet. Fettavskiljning behövs därför att fett som släpps ut i avloppsvattnet skapar avlagringar när vattentemperaturen sjunker och fettet fastnar i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk.

Fungerande fetthantering

Exempel på verksamheter där fett behöver avskiljas ur avloppsvattnet: bageri, café, catering, gatukök , hamburgerbar, konditori, livsmedelsbutik, Mottagningskök, Personalmatsal, restaurang – Restaurangvagn – Rökeri – Salladsbar – Slakteri – Skolmatsal – Storkök Sushibar

Samla upp och återvinn fett

Överblivet använt fett ska inte hällas i avloppet även om det finns en fettavskiljare, eftersom fettavskiljaren enbart är konstruerad för att avskilja fetthaltigt diskvatten.

Överblivet använt fett, t.ex. stekfett, frityrolja eller annat fett ska samlas upp i särskilda kärl och lämnas för återvinning på återvinningscentralen.

Installera fettavskiljare - steg för steg

Då får du hjälp med val av storlek och typ av fettavskiljare samt lämplig installation

Lämna in bygganmälan före installation

Lämna in blanketten Nyinstallation fettavskiljare Länk till annan webbplats. och bifoga ritningar på fettavskiljaren, VA-karta för fastigheten med placering av fettavskiljaren och egenkontrollprogram

Fastighetsägaren ska ha ett abonnemang för tömning av fettavskiljaren. Kommunens tömningsentreprenör ska anlitas. Direkt efter tömning fyller du på med vatten motsvarande fettavskiljarens volym

Håll ytan fri runt fettavskiljaren för tömningsentreprenörens säkerhet och möjlighet att kunna tömma vid avsett tömningstillfälle

Tillsätt inte enzym eller bakterier eftersom avskiljaren inte är konstruerad för dessa produkter och de får avskiljaren att inte längre göra någon nytta

Fungerande oljaavskiljare

Exempel på verksamheter där oljeavskiljare behövs: Bensinstationer, tvätthallar för fordon, verkstäder och servicehallar, Industrier och Parkering (inom-, utomhus)

Så här installerar du oljeavskiljare

Skicka in blankett Nyinstallation av oljaavskiljare. Bifoga beskrivning samt ritningar på oljeavskiljaren, VA karta för fastigheten med placering av oljeavskiljaren, egenkontrollprogram

Anlita sakkunnig vvs-firma eller konsult för att ta fram dimensioneringsunderlag, val av avskiljningsteknik, utformning av installationen.

Kontakta va-huvudmannen och tillsynsmyndigheten för att få veta vilka krav som ställs på spill- respektive dagvattnet* som ska avledas från fastigheten

Innan en avskiljare installeras ska bygganmälan lämnas in till kommunens bygglovsavdelning.