Mina sidor

Sprinkleranläggning

Det är upp till respektive fastighetsägare att konstruera sin sprinklerinstallation så att den är oberoende av tryck och flöde från den allmänna VA-anläggningen. Vatten till sprinkleranläggningen ska alltid gå genom en vattenmätare.

Borlänge Energi sätter av en vattenservis för ”hushållsvatten” det vill säga den dimensioneras
för hushållsändamål alt. för den verksamhet som ska bedrivas. Servisen dimensioneras inte för direktansluten sprinkler.

Tillvägagångssätt för anslutning

Blanketten nyinstallation av sprinkleranläggning ska fyllas i och skickas till Borlänge Energi.

Länk till blankett (kommer)

En beskrivning av sprinkleranläggningens utformning ska bifogas blanketten.

Säker vatteninstallation

Vid risk för återströmning av förorenat vatten till det allmänna vattenledningsnätet ska
återströmningsskydd installeras. Installationen ska göras enligt svenskt standard
SS-EN 1717. Bassäng, tank och liknande för sprinkleranläggning som har påfyllning från
allmänvattenledning ska ha återströmningsskydd för vätskekategori 5.