Mina sidor

Så hanterar du fett och olja

Genom att installera avskiljare för fett och olja bidrar du till att reningsverkens processer fungerar, att kvalitén på det vatten som återförs till recipienten är god samt att det slam som produceras vid de kommunala reningsverken kan återföras i ett kretslopp.

Fastighetsägaren är ansvarig för sitt och eventuella hyresgästers utsläpp till avloppsnätet. Fettavskiljning behövs därför att fett som släpps ut i avloppsvattnet skapar avlagringar när vattentemperaturen sjunker och fettet fastnar i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk.

Fungerande fetthantering

Exempel på verksamheter där fett behöver avskiljas ur avloppsvattnet: bageri, café, catering, gatukök , hamburgerbar, konditori, livsmedelsbutik, mottagningskök, personalmatsal, restaurang, restaurangvagn, rökeri, salladsbar, slakteri. skolmatsal, storkök, sushibar.

Samla upp och återvinn fett

Överblivet använt fett ska inte hällas i avloppet även om det finns en fettavskiljare, eftersom fettavskiljaren enbart är konstruerad för att avskilja fetthaltigt diskvatten.

Överblivet använt fett, t.ex. stekfett, frityrolja eller annat fett ska samlas upp i särskilda kärl och lämnas för återvinning på återvinningscentralen.

Installera fettavskiljare - steg för steg

Då får du hjälp med val av storlek och typ av fettavskiljare samt lämplig installation.

Lämna in bygganmälan före installation.

Lämna in blanketten nyinstallation av fettavskiljare Länk till annan webbplats. och bifoga ritningar på fettavskiljaren, VA-karta för fastigheten med placering av fettavskiljaren och egenkontrollprogram.

Fastighetsägaren ska ha ett abonnemang för tömning av fettavskiljaren. Kommunens entreprenör ska anlitas. Direkt efter tömning fyller du på med vatten motsvarande fettavskiljarens volym.

Håll ytan fri runt fettavskiljaren för entreprenörens säkerhet och möjlighet att kunna tömma vid avsett tömningstillfälle.

Tillsätt inte enzym eller bakterier eftersom avskiljaren inte är konstruerad för dessa produkter och de får avskiljaren att inte längre göra någon nytta.

Fungerande oljeavskiljare

Exempel på verksamheter där oljeavskiljare behövs: Bensinstationer, tvätthallar för fordon, verkstäder och servicehallar, industrier och inom- och utomhusparkering.

Så här installerar du oljeavskiljare

Skicka in blankett Nyinstallation av oljeavskiljare. Bifoga beskrivning samt ritningar på oljeavskiljaren, VA karta för fastigheten med placering av oljeavskiljaren, egenkontrollprogram.

Anlita sakkunnig VVS-firma eller konsult för att ta fram dimensioneringsunderlag, val av avskiljningsteknik, utformning av installationen.

Kontakta VA-huvudmannen och tillsynsmyndigheten för att få veta vilka krav som ställs på spill- och dagvattnet* som ska avledas från fastigheten.

Innan en avskiljare installeras ska bygganmälan lämnas in till kommunens bygglovsavdelning.