Mina sidor

Anslutning till vattentjänster

Vill du ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp eller ändra i ett befintligt abonnemang? Här finns information för dig.

Vid anslutning av el, vatten och avlopp, fiber och fjärrvärme kan du använda dig av vår intresseanmälan för företag.

Ändring av befintlig anslutning

Har du redan en anslutning men vill göra ändring exempelvis utökning, ombyggnad, tillbyggnad rivning efter brand, ändrad verksamhet, avstyckning eller annat så använder du blanketten.

Nyanslutning

Steg 1: Ansök om nyanslutning

Om du planerar att bygga om, bygga nytt eller har en befintlig fastighet som du vill ansluta skickar du in en ansökan om VA-anslutning. Har du frågor, kontakta kundservice som kopplar dig till en utredare 0243-730 00.

Steg 2: Anslutning möjlig?

Vi kontrollerar om fastigheten uppfyller kraven för kommunal anslutning till en eller flera vattentjänster.

Steg 3: Beräkning av anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som betalas för att fastigheten ska få möjlighet att anslutas till vatten- och avloppsnätet. Den beräknas efter gällande taxa om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet. Vid tillbyggnad av din fastighet ligger det nya bygglovet som grund för avgiften.

Anläggningsavgiften beräknas utifrån förbindelsepunkt, servisledning och lägenhet (bostadsenhet). Avgiften beror också på hur din fastighet nyttjas, till exempel som privatboende eller för verksamhet. I enstaka fall beräknas anläggningsavgiften på tomtyta istället för antalet lägenheter, dock ej vid anslutning till villa.

Steg 4: Anslutning till fastigheten

Vi upprättar en förbindelsepunkt som ligger vid fastighetsgränsen. Du som är fastighetsägare utför och bekostar ledningsdragning mellan förbindelsepunkten och din fastighet. Den ska utföras fackmannamässigt av behörig entreprenör som du anlitar. Innan inkoppling sker måste du ha betalat anläggningsavgiften.

Steg 5: Installation av vattenmätare

Vi installerar vattenmätaren hos dig. Ta kontakt med vår kundservice minst fem dagar innan du behöver ha mätaren på plats så bokar vi en tid för detta. Du som fastighetsägare ansvarar för att det finns en godkänd vattenmätarplats innan mätaren kan installeras.
Läs mer om vattenmätare och vattenmätarplats

De årliga avgifterna - brukningsavgifter

När du har betalat anläggningsavgift och kopplats in på det kommunala ledningsnätet betalar du årliga brukningsavgifter. De består av en fast och en rörlig del, där den fasta delen betalas från det att huset är bebyggt och den rörliga avgiften bestäms av den mängd vatten du förbrukar.

Läs mer om avgifter

Anmälan om förändring av VA-abonnemang annan fastighet Länk till annan webbplats.

Principskiss

Visar inkoppling av va till fastighet
  1. Huvudledningar
  2. Servisledningar vatten och spillvatten
  3. Servisventil och spolbrunn vid förbindelsepunkt
  4. Vattenledning
  5. Spillvattenledning
  6. Avluftning över taknock
  7. Vattenmätare
  8. Ansvarsgräns vid förbindelsepunkten.

Fastighetsägaren ansvarar för installation och anläggning på fastighetssidan av gränsen. Borlänge Energi ansvarar på motstående sida.