Mina sidor
Deponi

Fågelmyra avfallsanläggning

Avfallsanläggningen fick i december 2022 nytt tillstånd för att bedriva verksamhet på området. Tillståndet gäller till och med den 31 december 2037. Fågelmyra är Dalarnas enda deponi för icke-farligt avfall.

Tillståndet omfattar följande punkter.

 • Fortsatt bedriva Återvinningscentral för privat- och företagskunder i Borlänge.
 • Lagring, behandling, återvinning av avfall.
 • Lagring av farligt avfall från Återvinningscentral
 • Deponering av icke-farligt avfall och asbest
 • Lagring och förbehandling av matavfall och livsmedelsavfall
 • Lagring och krossning av impregnerat trä
 • Lagring och behandling av slagg från avfallsförbränning
 • Lagring och behandling av park- och trädgårdsavfall
 • Lagring och behandling av icke-farligt avfallsklassade förorenade jordar
 • Anläggning för fordonstvätt

 

Förorenat lakvatten från området samlas upp och avleds till Borlänge Energis avloppsreningsverk där det behandlas tillsammans med spillvattnet från avloppsledningsnätet. Villkor har fastställts för de föroreningar som finns i lakvattnet – årsmedelvärde.


Deponiregler för företag och verksamheter

Blankett ska alltid fyllas i

Avfall som når anläggningen och som inte har ifylld blankett avvisar vi och enligt lag är vi skyldiga att meddela avvisningen till tillsynsmyndigheten. Karaktärisering gäller även för schaktmassor och konstruktionsmassor. 
Grundläggande karaktärisering för avfall till deponi samt massor för konstruktion Pdf, 1010.6 kB. 

Hur ofta behöver karaktäriseringen göras?

Regelbundet genererat avfall

För icke farligt avfall gäller karakteriseringen så länge avfallets egenskaper eller den process som genererat avfallet inte förändras. § För farligt avfall ska en mindre provning, en så kallad överensstämmelse-provning, göras minst en gång per år.

Icke regelbundet genererat avfall

En ny karakterisering genomförs vid varje tillfälle.

Övrigt

De nya reglerna går att hitta i Naturvårdsverkets: Föreskrifter och allmänna råd Länk till annan webbplats.

 • Klassificeringen (bestämning av avfallskod, EWC) av avfallet görs enligt Avfallsförordningen (SFS 2011:927). Läs mer i länkar till höger på Naturvårdsverket.
 • Överensstämmelseprovning görs enligt (NFS 2004:10, §§ 17-19).